O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru-usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000, br. 2-5/2017-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000, br. 2-5/2017-04/1 Predmet javne nabavke – usluge.… Opširnije…

ODLUKA o dodeli ugovora u postupku nabavke broj 2-5/2017-04/1 ORN: 55310000

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 200/2017-02 Datum: 13.03.2017. Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-5/11-2017-04/1 od 09.03.2017. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora u postupku nabavke… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Javna nabavka, ugostiteljske usluge

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 2-5/5-2017-04/1 Datum: 28.02.2017. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………….Gradska opšttina Niška Banja Adresa: …………………………………….Sinđelićeva br.3 Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima osamnaest seoskih… Opširnije…

Odluka o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 118/2017-02 Datum: 09.02.2017. Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-2/7-2017-04/1 od 09.02.2017. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje se ugovor… Opširnije…

JAVNI POZIV za organizovanje i sprovođenje manifestacije „Sveti Trifun – Dani vina i meraka“

Na osnovu zaključka Veća GO Niška Banja broj 4/2-2016-03 od 01.02.2017. godine Organizacioni odbor raspisuje: J A V N I   P O Z I V za organizovanje i sprovođenje manifestacije „Sveti Trifun – Dani vina i meraka“ Zadaci organizatora: Takmičenje i proslava na lokalnom nivou 14.02.2017. godine Centralno takmičenje, kulturno umetnički program i prateće manifestacije 15.02.2017. godine Pravo učešća imaju… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Usluge održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima seoskih vodovoda

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Broj:2-2/4-2017-04/1 Datum:01.02.2017. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………….Gradska opština Niška Banja Adresa: …………………………………….Niška Banja, Sinđelićeva 3 Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – materijal za saobraćaj, benzin

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-2/2017-04/1 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – električna energija

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, električna energija br. 1-3/2017-04/1 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta postupka: postupak… Opširnije…

POZIV – Javna nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-2/1-2016-05 od 21.01.2016. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205 Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…