O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-1/2020-04/1

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti  br. 1-1/2020-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti,
-gorivo za motorna vozila-
br. 1-1/2020-04/1

Predmet javne nabavke – materijal za saobraćaj,gorivo za motorna vozila.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: ORN: 09100000 .
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 937.500,00 dinara bez PDV,1.125.000,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 13.01.2020. godine.
Ugovor je zaključen dana:
-kod naručioca zaveden dana 14.01.2020. godine,
-kod ponuđača zaveden dana 24.01.2020. godine)
Izabrani ponuđač: NIS AD, Novi Sad, Narodnog fronta 21.
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2020. godine.