Jednokratna novčana pomoć

Pravo na ovaj vid socijalne zaštite ostvaruju građani koji se nalaze u stanju socijalne potrebe zbog:
1. nabavke lekova sa negativne liste, invalidskih pomagala, lekarske intervencije za sebe ili članove svoje uže porodice, u slučaju najtežih bolesti, skupih lečenja i složenih medicinskih zahvata,
2. elementarnih i drugih nepogoda,

Da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć podnosilac zahteva dužan je da priloži sledeću dokumentaciju:

1. zahtev Komisiji za socijalna pitanja,
2. uverenje o imovnom stanju za podnosioca zahteva,
3. potvrdu o prihodima za podnosioce i članove porodice (potvrda o plati, ček penzije, dečjeg dodatka, materijalne pomoći),
4. potvrdu iz Nacionalne službe za zapošljavanje ako je podnosilac ili član porodice nezaposlen, potvrda iz škole za decu,
5. fotokopiju lične karte za podnosioca i sve punoletne članove porodice,
6. otpusnu listu ili zadnji izveštaj lekara specijaliste ne stariji od 3 meseca,
7. dokazi o postignutim rezultatima (potvrda o članstvu u sportskom klubu, diplome sa takmičenja, medalje i dr) ,
8. druga dokumentacija koja svedoči o relevantnim činjenicama za ovaj vid pomoći.

Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Gradske opštine Niška Banja, Školske česme bb
Telefon za informacije: 018 45 48 108
Radno vreme sa strankama: 07:30-15:30