O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije, br. 2-2/2019-04/1 za partiju 2 (dva) ketering

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije, br. 2-2/2019-04/1 za partiju 2 (dva) ketering Predmet javne… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Nabavka goriva za putnička vozila

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj:1-5/5-2019-04/1 Datum:20.03.2019. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ………………………………. Gradska opština Niška Banja Adresa: ……………………………………. Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica:……………………. www.goniskabanja@org.rs 2. Vrsta postupka… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima sedamnest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja br. 2-6/2019-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima sedamnest seoskih… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – javna nabavka br. 2-7/2019-04/1, ugostiteljske usluge

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj:2-7/5-2019-04/1 Datum:13.03.2019. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………….Gradska opšttina Niška Banja Adresa: …………………………………….Sinđelićeva br.3 Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs 2. Vrsta… Opširnije…

Odluka o dodeli ugovora – javna nabavka 2-6/2019-04/1

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 96/2019-02 2-6/9-2019-04/1 Datum: 12.03.2019. godine Na osnovu člana 107. stav 4, 108. i 112. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-6/8-2019-04/1 od 11.03.2019. godine, Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K… Opširnije…

Izgorelo preko 20 hektara šume i vinograda na prostoru sela Ostrovica

Požar koji je u jutarnjim časovima ponovo izbio na području sela Ostrovica lokalizovan je i ugašen oko 18 sati. U gašenju su učestvovale združene snage Vatrogasno jedinice Niš i operativne jedinice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Niška Banja. Požar je pretio da izazove ozbiljne posledice jer se nakon niskog rastinja i trave proširio na vinograde, voćnjake i šumu. Dobrom koordinacijom i saradnjom… Opširnije…

OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 11.03.2019. godine (PONEDELjAK), sa početkom u 10 sati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“). D N E V N I      R E D 1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; 2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o javnim priznanjima Gradske opštine Niška Banja;… Opširnije…

OBAVEŠTENjE o obustavi postupka javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000 br. 2-2/23-2019-04/1

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ), GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o obustavi postupka javne nabavke u postupku javne nabavke usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000 br. 2-2/23-2019-04/1 – za partiju 1-nacionalna kuhinja… Opširnije…

OGLAŠENA PRODAJA HOTELA „OZREN“

Niška Poreska uprava danas je objavila oglas o prodaji hotela Ozren. Hotel se prodaje putem usmenog javnog nadmetanja, u postupku prinudne naplate poreza od firme Redwood iz Rume. Početna vrednost hotela Ozren je 198,035.766 dinara. U oglasu je istaknuto da se hotel ne može prodati po ceni nižoj od 75% početne vrednosti, odnosno za manje od 148.526.824,50 dinara. Hotel „Ozren“… Opširnije…