Oglas za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na… Opširnije…

Odluka o dodeli ugovor o javnoj nabavci čiji je predmet usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 107/2016-02 Datum: 11.03.2016. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-1/12 -2016-05 od 07.03.2016. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje… Opširnije…

Poziv za podnošenje ponuda – ugostiteljske usluge i usluge reprezentacije

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja ul.Sinđelićeva br.3 Niška Banja Broj: 2-1/6-2016-05 Datum : 24.02.2016. godine Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 2-1/2-2016-05 od 23.02.2016. godine, Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, redni broj JN 1-2/2016-05 Predmet javne nabavke – -električna energija, -naziv… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, gorivo br. 1-1/2016-05 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta… Opširnije…

Odluka o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 43/2016-02 Datum: 01.02.2016. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-2/8 -2016-05 od 29.01.2016. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje… Opširnije…

Odluka o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 34/2016-02 Datum: 27.01.2016. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-1/8 -2016-05 od 27.01.2016. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje… Opširnije…

POZIV – Javna nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-2/1-2016-05 od 21.01.2016. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205 Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…

POZIV – Javna nabavka goriva za putnička vozila za potrebe GO Niška Banja

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ………………………………. Gradska opština Niška Banja Adresa: ……………………………………. Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica:……………………. www.goniskabanja@org.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u… Opširnije…

Produžen javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta GO Niška Banja za 2015.

PRODUŽEN JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA GO NIŠKA BANJA ZA 2015. Na osnovu člana 11. Stav 1. Pravilnika o opštim uslovima i načinu finansiranja potreba građana u oblasti sporta broj 25/2-2015-03 od 26.03.2015. godine i Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2015. godinu (Službeni list Grada Niša broj 104/14),… Opširnije…