POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Usluge održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima seoskih vodovoda

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE –  Usluge održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima seoskih vodovoda

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
Broj:2-2/4-2017-04/1
Datum:01.02.2017. godine
Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

1. Podaci o naručiocu
Naručilac: ……………………………….Gradska opština Niška Banja
Adresa: …………………………………….Niška Banja, Sinđelićeva 3
Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke broj 2-2/2017-04/1 su usluge – usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima osamnaest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, oznaka iz ORN – KAO9-za tretiranje vode.

4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Vrsta kriterijuma za dodelu Ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje Ugovor
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija preuzima se sa Portala javnih nabavki i sa internet adrese: www.goniskabanja@org.rs

7.Način podnošenja ponude i rok
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu Gradska opština Niška Banja, Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluge– usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima osamnaest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, JN br 2-2/2017-04/1 – NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 09.02.2017. godine do 1000 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

8. Otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda obaviće nadležna komisija u sedištu naručioca u zgradi uprave Gradske opštine Niška Banja, dana 09.02.2017. godine, sa početkom u 10,30 časova. Ukoliko dan za otvaranje ponuda (poslednji dan roka za podnošenje ponuda) pada u neradni dan, otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog dana, u isto vreme.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

9. Rok za donošenje odluke
Odluka o dodeli Ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

10. Kontakt lice
Lice za kontakt: Mirjana Grčić
E – mail adresa: gmirjana@gu.ni.rs
Broj faksa: 018/45 48 629