POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – Usluga mobilne telefonije

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – Usluga mobilne telefonije

Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
ul.Sinđelićeva br. 3
Niška Banja
Broj: 2-12/7-2020-04/1
Datum: 20.07.2020.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Predmet nabavke: Usluga mobilne telefonije, za potrebe Gradske opštine Niška Banja.
Kriterijum za ocenjivanje ponude: najniža ponuđena cena
Cena je fiksna i ne može se menjati tokom trajanja ugovora
Ukoliko nakon rangiranja, dva ili više ponuđača ponude istu cenu prednost će imati ponuda koja ima kraći rok isporuke dobara U slučaju da dve ili više ponuda imaju isti broj poena, istu ponuđenu cenu i isti rok isporuke, prednost će imati ponuda koja ima duži rok plaćanja. U slučaju da su dve ili više ponuda identične po svim elementima kriterijuma, prednost će imati ponuda koja je prva pristigla kod naručioca.
Vreme i mesto podnošenja ponuda: Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, 18205 Niška Banja, sa naznakom: Ne otvarati – Ponuda za nabavku , za potrebe Gradske opštine Niška Banja.(Ponudu možete poslati i meilom sinisadirekcija@gmail.com )
Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv , adresu, telefon i kontakt osobu.
U ponudi naznačiti rok isporuke i način plaćanja .
Krajnji rok dostavljanja ponuda: 27.07.2020. godine do 09,00 sati na navedenoj adresi, bez obzira na način dostavljanja. Blagovremenim će se smatrati ponude koje budu fizički pristigle kod naručioca do 09:00 sati poslednjeg dana roka.Otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana roka za prijem ponuda u prostorijama GO Niška Banja u 09 sati i 15 minuta.

U Niškoj Banji,
20.07.2020. godine

Gradska opština Niška Banja
ul.Sinđelićeva br.3
18205 Niška Banja