POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
ul.Sinđelićeva br. 3
Niška Banja
Broj: 3-1/5-2020-04/1
Datum: 07.08.2020

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
Naručilac: Gradska opština Niška Banja
www.goniskabanja.org.rs
ul.Sinđelićeva br.
18205 Niška Banja

Poštovani,
Upućujemo Vam poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke radova:
–Zemljani radovi
-Radovi na izgradnji uslužnih objekata
-Oblaganje podova i zidova
-Radovi na krovui drugi posebni zanatski radovi
-Radovi postavljanja podova i podnih obloga
-Bravarski radovi
-Tesarski radovi
-Vodoinstalaterski i sanitarni radovi

Ukoliko ste zainteresovani, molimo da svoju ponudu za nabavku iz prethodnog stava, podnesete na adresu naručioca: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja ili na meil sinisadirekcija@gmail.com, uz obevezno slanje dokumentacije i poštom..
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena.
Cena je fiksna i ne može se menjati tokom trajanja ugovora.
Ukoliko nakon rangiranja, dva ili više ponuđača ponude istu cenu prednost će imati ponuda koja ima nudi duži rok plaćanja.
U slučaju da su dve ili više ponuda identične po roku plaćanja, prednost će imati ponuda koja je prva pristigla kod naručioca.
Vreme i mesto podnošenja ponuda: Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, 18205 Niška Banja, sa naznakom: Ne otvarati – Ponuda za nabavku radova.
Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.
Krajnji rok dostavljanja ponuda: ________________ . godine do 11:00 sati na navedenoj adresi, bez obzira na način dostavljanja. Blagovremenim će se smatrati ponude koje budu fizički pristigle kod naručioca do 11:00 sati poslednjeg dana roka.Otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana roka za prijem ponuda u prostorijama Gradske opštine Niška Banja u 11:15 časova.

U Niškoj Banji,
07.08.2020. godine

Gradska opština Niška Banja