Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2024. godinu

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2024. godinu

Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95//20180, 31/2019, 72/2019,149/2020, 118/2021-dr.zakon i 92/2023),
Uprava Gradske opštine Niška Banja, Školske česme, 2g tel. 018/4548-108,4548-130, objavljuje

OBAVEŠTENjE

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za 2024. godinu i GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDžETU za 2024. godinu objavljeni su na službenoj web stranici opštine www.goniskabanja.org.rs
POZIVAJU SE budžetski korisnici, odbornici, predstavnici nevladinih organizacija, sportskih organizacija, saveta građana i ostala zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2024. godinu.

Dokument Nacrta Odluke o budžetu za 2024. godinu može se preuzeti na službenoj web stranici opštine www.goniskabanja.org.rs
Sve sugestije, predlozi i primedbe na nacrt Odluke o budžetu, mogu se dostaviti u pisanoj formi Upravi gradske opštine Niška Banja ili na e-mail: goniskabanja@gmail.com najdalje do 14.11.2023. godine, kako bi isti bili razmotreni do izrade konačnog predloga Odluke o budžetu.
Poziv objaviti na web sajtu Gradske opštine Niška Banja i oglasnoj tabli.

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

NAČELNIK

Milan Cvetanović, s.r.