O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 1-6/2019-04/1

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 1-6/2019-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015)

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, materijal, oprema za potrebe realizacije projekta
održavnja javnog parka u Niškoj Banji
br. 1-6/2019-04/1

Predmet javne nabavke – dobra.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: IA 41 restauracija.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 1.655.100,00 dinara bez PDV, 1.999.320,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 25.04..2019. godine.
Ugovor je zaključen dana 30.04.2019. godine (kod naručioca zaveden dana 30.04.2019. godine).
Izabrani ponuđač: „Radnja za instalacione i završne radove u građevinarstvu, obezbeđenje i čišćenje objekata Keša“- Niš iz Niša, ul. Obrenovićeva bb P.Prolaz lok.B 10/6.
Ugovor se zaključuje na period do realizacije vrednosti ugovora, najkasnije do 31.12.2019. godine.