O D L U K U o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-6/2019-04/1

O D L U K U o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-6/2019-04/1

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 172/2019-02                                                                                                                                     1-6/12-2019-04/1
Datum: 25.04.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), člana 112. ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-6/11-2019-04/1 od 24.04.2019.godine,
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-6/2019-04/1 čiji je predmet dobra: materijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji;
-naziv i oznaka iz ORN: IA 41-restauracija ponuđaču „Radnja za instalacione i završne radove u građevinarstvu, obezbeđenje i čišćenje objekata Keša“- Niš iz Niša, ul. Obrenovićeva bb P.Prolaz lok.B 10/6.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 1-6/1-2019-02 od 10.04.2019. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, dobra: materijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji;
Procenjena vrednost je 1.666.660,00 dinara, bez uračunatog PDV, 2.000.000,00 dinara sa uračunatim PDV, ekonomska klasifikacija 425100, pozicija 57.
Redni broj nabavke u Planu nabavki:1.1.3.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Kriterijum za ocenu ponuda je najniža ponuđena cena.
Javni poziv je objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca, dana 12.04.2019. godine.
U, konkursnom dokumentacijom i pozivom, određenom roku za podnošenje ponuda prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača Radnja za instalacione i završne radove u građevinarstvu, obezbeđenje i čišćenje objekata Keša“- Niš iz Niša, ul. Obrenovićeva bb P.Prolaz lok.B 10/6.
Po izvršenom otvaranju ponude komisija je konstatovala:
Ponuda ponuđača Radnja za instalacione i završne radove u građevinarstvu, obezbeđenje i čišćenje objekata „Keša“ Niš iz Niša sadrži cenu usluge koja je predmet nabavke, u visini od 1.655.100,00 dinara.bez PDV,1.999.320,00 sa PDV.

Rok plaćanja neto 70% avansno
Rok važenja ponude 30 dana

Komisija je razmatrala navedenu ponudu, konstatovala da je u pitanju jedina prispela ponuda.
Uzimajući u obzir navedene činjenice, komisija je predložila naručiocu da na osnovu člana 107. Zakona o javnim nabavkama, dodeli ugovor ponuđaču Radnja za instalacione i završne radove u građevinarstvu, obezbeđenje i čišćenje objekata Keša“- Niš. Naime, ispunjeni su uslovi za dodelu ugovora, propisani navedenim članom ZJN, jer je ponuda ponuđača Radnja za instalacione i završne radove u građevinarstvu, obezbeđenje i čišćenje objekata „Keša“ Niš iz Niša broj 1-6/8-2019-04/1 je blagovremena, odgovarajuća, ne sadrži bitne nedostatke, ispunjava sve uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca, ponuđene cene manje od procenjene vrednosti.
Odlukom o budžetu i Godišnjim planom nabavki Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu predviđena je nabavka: dobra, materijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji. Planirani iznos za pružanje ove usluge je 1.666.660,00 dinara, bez uračunatog PDV, 2.000.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Po izvršenom uvidu u ponudu i stručnoj oceni ponude, a na osnovu člana
112. ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) komisija je predložila naručiocu dodeljivanje ugovora o javnoj nabavci ponuđaču Radnja za instalacione i završne radove u građevinarstvu, obezbeđenje i čišćenje objekata „Keša“ Niš iz Niša, ul. Obrenovićeva bb. P.Prolaz lok.B 10/6, u iznosu od 1.655.100,00 dinara bez PDV, 1.999.320,00 sa PDV.
Naručilac, nakon uvida u predmet i plan nabavki za 2019.godinu, konstatuje da je za 2019. godinu planirani iznos za nabavku dobra koje je predmet nabavke 1.666.660,00 dinara, bez uračunatog PDV, 2.000.000,00 dinara.
Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora u ukupnom iznosu od 1.655.100,00 dinara bez PDV,1.999.320,00 sa PDV, te donosi odluku o dodeli ugovora ponuđaču Radnja za instalacione i završne radove u građevinarstvu, obezbeđenje i čišćenje objekata „Keša“ Niš, u postupku javne nabavke broj 1-6/2019-04/1.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Dejan Jovanović, sr