JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja br. 06-60/4-2019-01 od 17.12.2019. godine i člana 8. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 4/1-2020-03 od 13.01.2020.godine Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

 1. JAVNI INTERES

Raspisuje se Javni poziv za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za Gradsku opštinu Niška Banja koje realizuju udruženja u oblasti:

– Kultura

 • USLOVI KOJE UDRUŽENjE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI
  • Na javnom konkursu može da učestvuje udruženje:
 • Koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018);
 • Čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 • Koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa;
 • Koje nije u postupku likvidacije, stačajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • koje je registrovano na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, s tim da svoje projektne aktivnosti može realizovati i van teritorije Gradske opštine Niška Banja i teritorije Grada Niša, ali da svojim aktivnostima predstavlja Gradsku opštinu Niška Banja.

 • USLOVI KOJE UDRUŽENjE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI
  • Na javnom konkursu može da učestvuje udruženje:
  Koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018);
 • Čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;Koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa;
 • Koje nije u postupku likvidacije, stačajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • koje je registrovano na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, s tim da svoje projektne aktivnosti može realizovati i van teritorije Gradske opštine Niška Banja i teritorije Grada Niša, ali da svojim aktivnostima predstavlja Gradsku opštinu Niška Banja.
 • IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA UDRUŽENjA
 • Ukupan iznos sredstava planiran iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata udruženja građana ili nevladinih organizacija u 2022. godini po pozivu iznosi 1.500.000. dinara.

  1. TRAJANjE PROGRAMA

  Sredstva se dodeljuju za programe koji će trajati najduže do 15. decembra 2022. godine.

  1. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA

  Izbor programa koji će se finansirati sredstvima budžeta Gradske optine Niška Banja vršiće se primenom sledećih kriterijumima :

  • Usklađenost projekta sa zahtevima konkursa – maksimalno 10 bodova;
  • Reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj lica koja se uključuje u program, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost – maksimalno 10 bodova;
  • Ostvareni rezultati prethodnih godina i kadrovska opremljenost – maksimalno 10 bodova;
  • Ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – maksimalno 10 bodova;
  • Saradnja i praćenje javnog interesa i značaja lokalne zajednice – maksimalno 10 bodova;
  • OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI
  • Učesnik konkursa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
  • Popunjen obrazac prijave na konkurs;
  • Aplikacioni formular (Elektronska verzija aplikacionog formulara se može preuzeti na zvaničnoj veb stranici Gradske opštine Niška Banja: www.goniskabanja.org.rs ili uzeti kopiju aplikacionog formulara u prostorijama GO Niška Banja. Svaki drugi način apliciranja je neprihvatljiv).
  • Fotokopiju izvoda iz statuta udruženja iz kojeg se vidi da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
  • Uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa – Agencije za privredne registre;
  • Sastavni deo prijave je i izjava odgovornog lica da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni i da će dodeljena sredstva (ukoliko budu dodeljena) biti namenski utrošena i da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji projekta sa pratećom finansijskom dokumentacijom.
  • NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS

  Overen i odštampan Obrazac prijave sa obaveznom pratećom konkursnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

  Prijava na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta GO Niška Banja za 2022. godinu, uz naznaku

  „NE OTVARATI PRE SASTANKA KOMISIJE
  ZA OTVARANjE PREDLOGA PROJEKATA“

  i istaknutim nazivom podnosioca projekta, na pošti ili pisarnici Gradske opštine Niška Banja na adresi:
  GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

  KONKURSNA KOMISIJA

  ŠKOLSKE ČESME BB, 18205 NIŠKA BANjA.

  Konkursna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici Gradske opštine Niška Banja: www.goniskabanja.org.rs
  Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 80 14 286 ili putem elektronske pošte na adresu marinajovic77@gmail.com

  1. ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENjIMA

  Javni poziv traje od 13.01.2022. godine do 27.01.2022. godine.
  Prijave predloga programa odnosno projekata primaju se do 27.01.2022. godine do 15:30 časova.
  NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI.

  Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje konkursna komisija, koja se objavljuje na zvaničnoj inernet stranici GO Niška Banja i na oglasnoj tabli GO Niška Banja.
  Učesnici imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
  Na rang listu listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
  Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njenog prijema.
  Pravo prigovora ne zadržava izvršenje odluke o izboru programa ili projekata za dodelu bespovratnih sredstava.
  Odluku o izboru programa i projekata kojima se iz budžeta Gradske opštine Niška Banja dodeljuju sredstva za podsticanje programa i projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i projekata, Veće Gradske opštine Niška Banja donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, koja se objavljuje na zvaničnoj inernet stranici GO Niška Banja i na oglasnoj tabli GO Niška Banja.

  Učesnici konkursa kojima je odobren manji iznos od traženih sredstava, dužni su da u roku od osam dana od dana obaveštenja dostave revidirane iznose strukture troškova programa/projekta koji su navedeni u Prijavi za javni poziv, shodno visini dodeljenih sredstava, odnosno obaveštenje o tome da li odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
  Na poleđini koverte navesti „Revidirani program/projekat“ Naziv i adresu udruženja.

  1. PREDSTAVNICI STRUČNE JAVNOSTI

  Pozivaju se svi nezavisni stručnjaci/predstavnici stručne javnosti da se prijave za rad u komisiji koju obrazuje Veće Gradske opštine Niška Banja, u skladu sa propisima za sledeće oblasti: kultura, zaštita životne sredine, omladina i aktivizam mladih.
  Kantidati treba da imaju stečeno visoko obrazovanje na studinama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.
  Pored dokaza o završenom fakultetu, kanditati treba da poseduju dokaz o stručnim rezultatima, da imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u struci i da imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Niška Banja.
  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
  Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.
  Prijave se dostavljaju na adresu: Gradska opština Niška Banja, Školske česme bb, 18205 Niška Banja, „Prijava za predstavnika stručne javnosti za rad u konkursnoj komisiji“.

  Broj: 2/5-2022-03
  Datum: 12.01.2022. god.

  VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

   

  Predsednik

  Dušan Živković