JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA I KOJIM SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE AFIRMACIJI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE  PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA I KOJIM SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE AFIRMACIJI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2021. GODINU

I Na konkurs/javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta koji su od značaja i koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u Gradskoj opštini Niška Banja u roku od 15.05.2021. do 29.05.2021. godine mogu se prijaviti:

1. Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu (“Sl. glasnik
RS“, broj 10/2016), čije je sedište na teritoriji Gradske opštine Niška Banja;
2. Sportski savezi sa teritorije grada Niša koji sprovode programe u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, u skladu sa Zakonom o sportu(“Sl. glasnik RS“, broj 10/2016);

II KRITERIJUMI KOJE PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Nosilac programa mora da:

1. bude upisan u odgovarajući registar i nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
2. isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
3. da ima sedište na teritoriji Gradske opštine Niška Banja ;
4. da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
5. da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
6. da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe, osim u slučaju da program podnosi prvi put;
7. da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom i
8. raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Nosilac programa ne može da:

1) bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
2) ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, i
3) bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

III Ukupan iznos sredstava planiran iz budžeta GO Niška Banja za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta koji su od značaja i koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u 2021. godini iznosi 250.000. dinara.

IV KRITERIJUMI U POGLEDU IZBORA I FINANSIRANjA PROGRAMA

Predlog programa mora da zadovoljava sledeće opšte kriterijume:

1. da doprinosi ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta utvrđenih Zakonom;

2. da je u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji i aktima Gradske opštine Niška Banja;
3. da je od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja;
4. da je u skladu sa sportskim pravilima i principima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
5. da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu
6. da se realizuje na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, osim programa priprema i učešća na takmičenjima;
7. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Gradskoj opštini Niška Banja;
8. da će se realizovati u tekućoj godini;
9. da je predviđeno fazno (u ratama) sufinansiranje programa, koji se realizuju u dužem vremenskom periodu.

V POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

1. Prijava na konkurs
2. Aplikacioni formular – Predlog programa iz oblasti sporta koji su od značaja i koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u Gradskoj opštini Niška Banja za 2021. godinu.

Obavezna prateća dokumentacija:

1. kopija rešenja o registraciji organizacije;
2. kopija rešenja o dodeli PIB-a (samo ako PIB nije sadržan u rešenju o registraciji);
3. izvod iz Uprave za trezor o otvorenom podračunu korisnika javnih sredstava ili izjava da je već dostavljen;
4. kopija statuta;
5. izjava o partnerstvu popunjena i potpisana od strane svih partnera u programu
6. izvod iz NBS o stanju računa kod Uprave za trezor;
7. ostala dokumentacija navedena u odgovarajućem obrascu prijave ( npr. licence ili diplome za trenere, ugovori za trenere, žrebne i startne liste i bilteni i sl.).

Aplikacioni formular za prijavu na konkurs/javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta koji su od značaja i koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u Gradskoj opštini Niška Banja podnosioci programa mogu preuzeti sa zvaničnog sajta Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs
Aplikacioni formular je sastavni deo Pravilnika o postupku odobravanja programa/projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Niška Banja
Prijava se može dostviti lično ili poštom na adresu: Gradska opština Niška Banja,
Komisija za sprovođenje javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta koji su od značaja i koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u Gradskoj opštini Niška Banja, Ul. Školske česme bb, 18205 Niška Banja.

VI OSTALE OSNOVNE INFORMACIJE

Postupak po javnom pozivu sprovodi Komisija za sprovođenje javnog konkursa u oblasti sporta.
Komisija ima predsednika i dva člana, koje imenuje Veće Gradske opštine Niška Banja.
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija.
Lista iz stava 1. ovog člana objavljuje se obavezno na zvaničnoj inernet stranici nadležnog organa.
Učesnici imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Na listu iz stava 1. ovog člana učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njenog prijema.
Odluku o izboru programa i projekata kojima se iz budžeta Gradske opštine Niška Banja dodeljuju sredstva za podsticanje programa i projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i projekata, Veće Gradske opštine Niška Banja donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka iz stava 5. ovog člana se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Niška Banja.
Dobijena sredstva iz budžeta Gradske opštine Niška Banja moraju biti upotrebljena najkasnije do 31.12.2021. godine.
Nosilac programa je u obavezi da Veću GO Niška Banja, na njegov zahtev, u roku koji je predviđen ugovorom, a najmanje jednom godišnje, dostavi izveštaj sa potrebnom dokumentacijom o ostvarivanju programa ili delova programa i korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Niška Banja.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Marina Jović, tel: 062 80 14 286, e-mail: marinajovic77@gmail.com

Broj: 106/1-2021-03
Datum: 14.05.2021.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

 

 

Predsednik

Dušan Živković