Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge…

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti usluge, redni broj nabavke JN 2-1/2016-05 Predmet javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske… Opširnije…

Oglas za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na… Opširnije…

Odluka o dodeli ugovor o javnoj nabavci čiji je predmet usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 107/2016-02 Datum: 11.03.2016. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-1/12 -2016-05 od 07.03.2016. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje… Opširnije…

22. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

  DVADESETDRUGA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA  održaće se u petak, 04.03.2016. godine  sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila Jela“). D N E V N I        R E D 1.Usvajanje zapisnika sa dvadesetprve sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja; 2. Usvajanje Odluke o izmenama odluke o organizaciji… Opširnije…

J A V N I K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta

Na osnovu člana 11. stav 1. Pravilnika o opštim uslovima i načinu finansiranja potreba građana u oblasti sporta broj 20/3-2016-03 od 24.02.2016. godine i Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2016. godinu (Službeni list Grada Niša broj 99/15) Komisija za sprovođenje javnog konkursa Gradske opštine Niška Banja, raspisuje: J A V N I K O N K U… Opširnije…

Poziv za podnošenje ponuda – ugostiteljske usluge i usluge reprezentacije

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja ul.Sinđelićeva br.3 Niška Banja Broj: 2-1/6-2016-05 Datum : 24.02.2016. godine Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 2-1/2-2016-05 od 23.02.2016. godine, Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, redni broj JN 1-2/2016-05 Predmet javne nabavke – -električna energija, -naziv… Opširnije…

Dani vina i meraka 2016

Četrnaesti put po redu Gradska opština Niška Banja organizuje tradicionalne susrete vinogradara „Dani vina i meraka 2016“ 15. februara. 2016. godine od 12 sati na centralnom šetalištu u Niškoj Banji. PROGRAM: 12:00 *Svečano otvaranje manifestacije *Kulturno-umetnički program *Obilazak štandova vinara i vinogradara i degustacija vina i rakije. *Obilazak gastro kutka i degustacija nacionalnih specijaliteta. 13:00 *Proglašenje pobednika „Dana vina i meraka 2016“… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, gorivo br. 1-1/2016-05 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta… Opširnije…

Javni poziv za organizovanje i sprovođenje manifestacije „Sveti Trifun – Dani vina i meraka“

Na osnovu zaključka Veća GO Niška Banja broj 4/2-2016-03 od 02.02.2016. godine Organizacioni odbor raspisuje: J A V N I   P O Z I V za organizovanje i sprovođenje manifestacije „Sveti Trifun – Dani vina i meraka“ Zadaci organizatora: Takmičenje i proslava na lokalnom nivou 14.02.2016. godine Centralno takmičenje, kulturno umetnički program i prateće manifestacije 15.02.2016. godine Pravo učešća imaju… Opširnije…