Novogodišnji koncert KUD „Anđeli“ Jelašnica

Veliki novogodišnji koncert Kulturno umetničkog društva „Anđeli“ iz Jelašnice održaće se 27. januara u Osnovnoj školi „Mika Antić“ u Nišu, sa početkom od 18 časova. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ljude i ljubitelje folklora da uz igru i osmeh provedu veče sa nama. Koncert je humanitarnog karaktera, sva prikupljena sredstva biće preusmerena za lečenje Angeline Nejčić i Dušana Dinića.

PRIJEM ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATAN PREVOZ (VOŽNjU) U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

Pravo na besplatan prevoz ostvaruju:1. osobe sa invaliditetom, 2. pratioc osobe sa invaliditetom, 3. dobrovoljni davaoci krvi, 4. trudnice, 5. dupli blizanci, treće, četvrto i naredno dete u porodici Primljeni zahtevi sa dokazima o postojanju osnova za ostvarivanje prava dostavljaju se Gradskoj upravi za društvene delatnosti. Zahteve za ostvarivanje prava na besplatan prevoz možete da preuzmete u Gradskoj opštini Niška… Opširnije…

Jednokratna novčana pomoć

Pravo na ovaj vid socijalne zaštite ostvaruju građani koji se nalaze u stanju socijalne potrebe zbog:1. nabavke lekova sa negativne liste, invalidskih pomagala, lekarske intervencije za sebe ili članove svoje uže porodice, u slučaju najtežih bolesti, skupih lečenja i složenih medicinskih zahvata,2. elementarnih i drugih nepogoda, Da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć podnosilac zahteva dužan je da priloži… Opširnije…

Prijem građana

Građani se mogu pismeno ili usmeno obratiti službeniku prijemne kancelarije radi prijema kod imenovanih (predsednik Gradske opštine, predsednik Skupštine opštine, članovi Veća) i postavljenih lica (sekretar Skupštine i načelnik Uprave). Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Gradske opštine Niška Banja, Školske česme bbTelefon za informacije: 018 45 48 108Radno vreme sa strankama: 07:30-15:30

Žardinjere, tezge, automati, bankomati, izlaganje robe, vozići i automobilići, telefonske govornice, deponovanje robe i ogrevnog materijala

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. skica sa tehničkim opisom ,4. saglasnost JKP «Gorica», Tvrđava bb – ako je zauzeće na javnoj zelenoj površini,5. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),6. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha… Opširnije…

Postavljanje rashladnih uređaja

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. skica sa tehničkim opisom ,4. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB

Deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji – PIB, ili JMBG (matični broj),4. skica sa tehničkim opisom,5. odobrenje za izgradnju, odnosno izvođenje radova na objektu,6. rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije,7. dokaz o uplati opštinske administrativne… Opširnije…

Bašte zatvorenog tipa

Potrebna dokumentacija: 1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. urbanističko-tehnički uslovi,4. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),5. statički proračun sigurnosti (Glavni projekat),6. projekat elektro instalacija (Glavni projekat),7. saglasnost Elektrodistribucije,8. projekat instalacija za TNG (Glavni projekat),9. dokaz o uplati opštinske administrativne… Opširnije…

Bašte otvorenog tipa

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u registar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. urbanističko-tehnički uslovi4. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),5. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni… Opširnije…

Kiosci

Potrebna dokumentacija:1. zahtev, (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u registar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB