Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 34/2016-02
Datum: 27.01.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-1/8 -2016-05 od 27.01.2016. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-1/2016-05, čiji je predmet dobra, materijal za saobraćaj, gorivo:
– Evropremium BMB – 95
– Evro BMB – 98
– Evrodizel
– Evrodizel ultra D
– Auto gas TNG
naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:09100000, ponuđaču NIS A.D. Novi SAD, Bulevar 12. Februar 157, Niš.
Redni broj nabavke u Planu nabavki: 1.1.2.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 1-1/1-2016-05 od 18.01.2016. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, dobra, materijal za saobraćaj, gorivo.
Procenjena vrednost javne nabavke je 968.000,00 dinara dinara bez uračunatog PDV, 1.161.600,00 dinara sa uračunatim PDV.
Javni poziv je objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca, dana 19.01.2016. godine.
U određenom roku za podnošenje ponuda prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača
NIS A.D. Novi SAD, Bulevar 12. Februar 157, Niš.
Uvidom u ponudu komisija je konstatovala sledeće:
Ponuda ponuđača NIS A.D. Novi SAD Bulevar 12. Februar 157, Niš je blagovremena, prihvatljiva, ispunjava sve uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca. Obzirom na tu činjenicu i činjenicu da je prispela jedna ponuda, komisija nije vršila dodelu pondera. Komisija je dala saglasnost na napomenu ponuđača, dostavljenu uz ponudu.

Ponuda ponuđača NIS A.D. Novi SAD Bulevar 12. Februar 157, Niš sadrži jediničnu cenu dobra koje je predmet nabavke:

Jed.mere Cena po jedinici mere
R.br. VRSTA GORIVA Bez PDV Sa PDV
1. Evropremium BMB – 95 Litar 105,58 126,70
2. Evro BMB – 98 Litar 113,92 136,70
3. Evrodizel Litar 97,42 116,9
2. Evrodizel ultra D Litar 101,58 121,9
3. Auto gas TNG Litar 58,25 69,90

Po izvršenom uvidu u ponudu i stručnoj oceni ponude, a na osnovu člana 112.ZJN, komisija je predložila naručiocu dodeljivanje ugovora o javnoj nabavci ponuđaču NIS A.D. Novi SAD Bulevar 12. Februar 157, Niš.

Naručilac, nakon uvida u predmet i Plan nabavki za 2016. godinu, konstatuje da je za 2016. godinu planirani iznos za nabavku goriva za potrebe putničkih vozila Gradske opštine Niška Banja 968.000,00 dinara dinara bez uračunatog PDV, 1.161.600,00 dinara sa uračunatim PDV.

Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora u ukupnom iznosu od 968.000,00 dinara dinara bez uračunatog PDV, 1.161.600,00 dinara sa uračunatim PDV, te donosi odluku o dodeli ugovora ponuđaču NIS A.D. Novi SAD, Bulevar 12. Februar 157, Niš u postupku javne nabavke broj 1-1/2016-05.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ove odluke dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Zoran Vidanović