Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 43/2016-02
Datum: 01.02.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-2/8 -2016-05 od 29.01.2016. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-2/2016-05, čiji je predmet dobra,
-električna energija,
-naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000 – električna energija.
Procenjena vrednost javne nabavke je 1.267.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.520.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Redni broj u Planu nabavki za 2016. godinu: 1.1.1. – broj pozicije 32, konto 421211.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 1-2/1-2016-05 od 21.01.2016. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, dobra, električna energija.
Procenjena vrednost javne nabavke je dinara 1.267.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.520.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Javni poziv je objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca, dana21.01.2016. godine.
U određenom roku za podnošenje ponuda prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača
EPS Snabdevanje d.o.o., Carice Milice 2, Beograd.
Uvidom u ponudu komisija je konstatovala sledeće:

Ponuda ponuđača EPS Snabdevanje d.o.o., Carice Milice 2, Beograd je blagovremena, prihvatljiva, jedina prispela i ispunjava sve uslove propisane Zakonom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponuda ponuđača EPS Snabdevanje d.o.o., Carice Milice 2, Beograd sadrži jediničnu cenu dobra koje je predmet nabavke:

ELEKTRIČNA ENERGIJA Jedinica mere Cena po jedinici bez PDV-a NT Cena po jedinici sa PDV-om NT Cena pa jedinici bez PDV-a VT Cena po jedinici sa PDV-om VT
1 2 3 4 5 6
kwh 3,81 4,572 5,92 7,104

Po izvršenom uvidu u ponudu i stručnoj oceni ponude, a na osnovu člana 112.ZJN, komisija je predložila naručiocu dodeljivanje ugovora o javnoj nabavci ponuđaču EPS Snabdevanje d.o.o., Carice Milice 2, Beograd.

Naručilac, nakon uvida u predmet i Plan nabavki za 2016. godinu, konstatuje da je za 2016. godinu planirani iznos za nabavku električne energije za potrebe Gradske opštine Niška Banja 1.267.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.520.000,00 dinara sa uračunatim PDV.

Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora u ukupnom iznosu od 1.267.000,00 dinara dinara bez uračunatog PDV, 1.520.000,00 dinara sa uračunatim PDV, te donosi odluku o dodeli ugovora ponuđaču EPS Snabdevanje d.o.o., Carice Milice 2, Beograd, u postupku javne nabavke broj 1-2/2016-05.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ove odluke dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Zoran Vidanović