JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GONB

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GONB

Na osnovu člana 56.i 66.stav 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,broj 129/2007 i 83/14-drugi zakon),člana 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,broj 21/16) ,člana 47. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl. list Grada Niša“, broj 124/08,40/17), člana 20.stav 2. Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Niška Banja(“Službeni list Grada Niša“,broj 143/16 ),člana 2.stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Niška Banja“ „Sl.list Grada Niša“,broj 123/17)
Veće gradske opštine Niška Banja ,na sednici održanoj 14.05.2018.godine, i donosi:

O D L U K U
O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

I Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja, na pet godina.
II Sastavni deo ove odluke je Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja.
III Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu Grada Niša“.

Broj:25/1-2018-03
U Niškoj Banji,14.05.2018.god.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
PREDSEDNIK
Dejan Jovanović,dipl.ekonomista ,s.r.

Na osnovu člana 56.i 66.stav 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,broj 129/2007 i 83/14-drugi zakon),člana 50,95,102 i 103 Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,broj 21/16) ,člana 47. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl. list Grada Niša“, broj 124/08),člana 20.stav 2. Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Niška Banja(“Službeni list Grada Niša“,broj 143/16 )člana 2.stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Niška Banja“ „Sl.list Grada Niša“,broj 123/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organiza/ciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi -gradske opštine Niška Banja ,broj 85/1-2017-03,od 09.11.2017.godine,

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
Niška Banja ,ul. Sinđelićeva br.3
RASPISUJE I OGLAŠAVA
JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
na pet godina

I Organ u kome se položaj popunjava:
Uprava gradske opštine Niška Banja
II Položaj koji se popunjava:
Načelnik Uprave gradske opštine Niška Banja
IIIOpis poslova iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine Niška Banja:
– Rukovodi radom Uprave, organizuje i obezbeđuje zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova u Upravi, odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih lica u Upravi, objedinjuje i usmerava rad unutrašnjih organizacionih jedinica, rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica, donosi pravilnike, naredbe, uputstva i rešenja, odgovoran je za zakonitost rada Uprave i zakonito korišćenje sredstava kojima se finansira rad Uprave, obavlja i druge poslove u skladu sa propisima gradske opštine Niška Banja i Grada Niša. Za svoj rad i rad Uprave, načelnik odgovara Skupštini i Veću gradske opštine.
IV Uslovi za kandidata:
-da je punoletan državljanin Republike Srbije;
-da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
-da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu,odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave,zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
-da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240ESPB bodova,master akademskim studijama ,master strukovnim studijama,specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama,odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
-da ima položen državni stručni ispit;
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata,datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.
Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.
V Uz prijavu na javni konkurs kandidat podnosi sledeću dokumentaciju:
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uverenje o državljanstvu;
-diploma o stručnoj spremi;
-isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci od najmanje 5(pet) godina (potvrde,rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima ,sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
-uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova –Policijske uprave da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato nakon objavljivanja ovog konkursa);
-uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenompravosudnom ispitu; lica sa položenim stručnim ipitom za zaposlene u državnim organima , umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom stručnom ispitu za zaposlene u državnim organima);
Isprave kojima se dokazuje da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji.
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“,br.18/2016) propisano je , između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su:uverenje o državljanstvu;izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima,odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze,dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti , da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.
Obrazac izjave dostupan je na sajtu Gradske opštine Niška Banja i objavljen je uz javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja.
VI U izbornom postupku , Konkursna komisija vrši proveru i ocenjivanje:
1.Stručne osposobljenosti za rad na položaju načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja – uvidom u podatke iz prijave na javni konkurs i priloženih dokaza uz prijavu i usmeno, putem razgovora
2.Znanje, iz oblasti sistema lokalne samouprve (poznavanja Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Rs“,broj 18/2016),Statuta gradske opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša“,broj 124/08,40/17), i Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,broj 62/2006,47/2011,93/2012,83/2016 i 104/2016-drugi zakon) usmeno putem razgovora
3.Veština komunikacije,usmeno,putem razgovora.
Objavljivanje javnog konkursa:Javni knkurs za popunjavanje položaja načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja objavljuje se na internet prezentaciji Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs
Obaveštenje o javnom konkursu , sa adresom internet prezentacije Gradske opštine Niška Banja na kojoj je javni konkurs objavljen, objavljuje se u dnevnim novinam „Danas“,koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.
VII Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama“Danas“.
Neblagovremene,nedopuštene,nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba žalbenoj komisiji u roku od osam dana od dana prijema zaključka.
Žalba kandidata ne zadržava izvršenje zaključka.
VIII Adresa na koju se podnose prijave na konkurs:Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa kandidat može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom:Veću gradske opštine Niška Banja (preko Uprave gradske opštine Niška Banja,Niška Banja,ul. Sinđelićeva broj 3) sa naznakom „Prijava na konkurs za popunjavanje položaja načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja „.
-Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:Gordana Colić, šef Odseka za pravne i zajedničke poslove ,ul. Sinđelićeva 3, kancelarija broj 7, u periodu od 10-12 časova, Uprava gradske opštine Niška Banja,tel. 018/4548-130.
IX Izborni postupak:
Konkursna komisija će o mestu,danu i vremenu kada će se obaviti provera znanja i veština rukovođenja , obavestiti učesnike konkursa,čije su prijave blagovremene i potpune,uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na položaju načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Broj:25/1-2018-03
U Niškoj Banji,14.05.2018.god.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
PREDSEDNIK
Dejan Jovanović,dipl.ekonomista ,s,r