Odluka o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 34/2016-02 Datum: 27.01.2016. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-1/8 -2016-05 od 27.01.2016. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje… Opširnije…

POZIV – Javna nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-2/1-2016-05 od 21.01.2016. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205 Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…

POZIV – Javna nabavka goriva za putnička vozila za potrebe GO Niška Banja

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ………………………………. Gradska opština Niška Banja Adresa: ……………………………………. Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica:……………………. www.goniskabanja@org.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u… Opširnije…

Produžen javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta GO Niška Banja za 2015.

PRODUŽEN JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA GO NIŠKA BANJA ZA 2015. Na osnovu člana 11. Stav 1. Pravilnika o opštim uslovima i načinu finansiranja potreba građana u oblasti sporta broj 25/2-2015-03 od 26.03.2015. godine i Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2015. godinu (Službeni list Grada Niša broj 104/14),… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-6/2015-05

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANJA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, električna energija br. 1-6/2015-05 Predmet javne nabavke – dobra, električna energija. Vrsta postupka: postupak javne… Opširnije…

Javna nabavka male vrednosti broj 1-6/2015-05 – električna energija

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-6/1-2015-05 od 25.05.2015. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205  Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA  Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205  Niška Banja Naziv naručioca Gradska opština Niška… Opširnije…

JAVNI OGLAS ZA POSTAVLjENjE NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Na osnovu člana 56. stav 1. i člana 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007), člana 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 48/91, 66/91, 49/99, 34/2001 i 39/2002), člana 53 Statuta Gradske opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša”, broj 124/2008), člana 20. Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja… Opširnije…

JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta Gradske opštine Niška Banja u 2015. godini

Na osnovu člana 11. stav 1. Pravilnika o opštim uslovima i načinu finansiranja potreba građana u oblasti sporta broj 25/2-2015-03 od 26.03.2015. godine i Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2015. godinu (Službeni list Grada Niša broj 104/14) Komisija za sprovođenje javnog konkursa Gradske opštine Niška Banja, raspisuje: J A V N I    K O N K… Opširnije…

OBAVEŠTENJE – Javna nabavka male vrednosti – Gorivo za putnička vozila

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANJA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E NJ E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-1/2015-05 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta postupka: postupak javne… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA OBELEŽAVANjE MEĐUNARODNOG PRAZNIKA DANA ŽENA „8. MART“ KOJI ĆE SE ODRŽATI 08.03.2015. GODINE

JAVNI POZIV ZA OBELEŽAVANjE MEĐUNARODNOG PRAZNIKA DANA ŽENA „8. MART“ KOJI ĆE SE ODRŽATI 08.03.2015. GODINE Zadatak organizatora je obeležavanje Međunarodnog praznika dana žena „8. Mart“ na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, u skladu sa usvojenim programom Organizacionog odbora. Pravo učešća imaju nevladine organizacije (udruženja žena) koja su registrovana na teritoriji Gradske opštine Niška Banja. Rok za podnošenje prijava je… Opširnije…