O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015)
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene, parka, sa područja Gradske opštine Niška Banja
br. 3-19/2017-04/1

Predmet javne nabavke – dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene, parka, sa područja Gradske opštine Niška Banja.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
-45233141 radovi na održavanju puteva,
-AV 27 – kamen,
-60181000 najam teretnih vozila sa vozačem.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 1.250.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.500.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 19.09.2017. godine.
Ugovor je zaključen dana 20.09.2017. godine.
Izabrani ponuđač: GTR »GMG-TREJD» Beograd, proizvodni pogon Niš Bul. Sv.Cara Konstantina bb.
Ugovor je zaključen na period od jedne godine od dana zaključivanja.