Novosti

Obaveštenje

O B A V E Š T E Nj E Gradska opština Niška Banja, raspisala je oglas za davanje lokacija za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Niške Banje, putem javnog nadmetanja. Zbog objektivnih razloga postupak se prekida. Licitacija zakazana za 29.03.2016. godine se odlaže. Novi termin će biti naknadno određen i svi zainteresovani će biti blagovremeno obavešteni. Sva… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge…

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti usluge, redni broj nabavke JN 2-1/2016-05 Predmet javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske… Opširnije…

Oglas za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na… Opširnije…