Ulica Srpskih junaka u Niškoj Banji – ulica u kojoj NEMA BUKE

Ulica Srpskih junaka u Niškoj Banji – ulica u kojoj NEMA BUKE
Na svim mernim mestima u Nišu zabeleženo je prekoračenje nivoa dozvoljene buke u popodnevnim satima samo u Ulici Srpskih junaka ni u jednom od termina merenja, nisu dobijeni rezultati koji su ukazivali na prekoračenje dozvoljenog nivoa buke, govore rezultati merenja koje radi Centar za tehnička ispitivanja u akreditovanoj labaratoriji za buku i vibracije.
Monitoring buke na teritoriji grada Niša vrši se od 1995. godine do danas sa prekidima, potvrđuju za Niške Vesti u Upravi za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 i 14/16) i Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine Grada Niša (“Službeni list Grada Niša“, br. 53/09), Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša, predlaže programe monitoringa stanja nivoa buke na teritoriji grada Niša od 2007. godine i obezbeđuje sredstva za njihovu realizaciju.

Za potrebe realizacije Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša, a u cilju planiranja mera zaštite, ocene štetnih efekata buke na zdravlje ljudi i obezbeđenja podloga za izradu strateških karata buke i akcionih planova za zaštitu od buke, meri se nivo zvučnog pritiska, definiše njegova vremenska zavisnost i određuju indikatori buke na 10 mernih lokaliteta koji pokrivaju sve Gradske opštine“, kažu u Upravi za za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

Izbor mernih tačaka u okviru mernih lokaliteta vrši se u skladu sa zonama namene prostora definisanim Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br. 75/10) i Studijom o akustičkom zoniranju teritorije grada Niša, tako da se izabranim mernim tačkama obuhvate:

-Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi;
-Turistička područja, kampovi i školske zone;
-Čisto stambena područja;
-Poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečija igrališta;
-Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zone duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica i
-Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada.

Pozicija svake merne tačke u odnosu na susedne objekte i saobraćjnice usklađena je sa standardima SRPS ISO 1996 – 1:2010 i SRPS ISO 1996 – 2:2010, potvrđuju u niškoj Upravi za za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

Procedura praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša traje 12 meseci i organizuje se:

• dugotrajnim kontiunuiranim merenjima buke u trajanju od 365 dana na jednoj mernoj tački (lokalitet L1);
• dugotrajnim kontiunuiranim merenjima buke u trajanju od 180 dana, sukcesivno na dve merne tačke (lokalitet L2) i
• kratkotrajnim petnaestominutinim merenjima na svim navedenim mernim tačkama koje nisu obuhvaćene dugotrajnim merenjima (lokaliteti L3-L10), u toku dnevnog, večernjeg i noćnog perioda vremena. Merni intervali su izabrani tako da se njima obuhvati ceo ciklus promena nivoa posmatrane buke u toku dnevnog, večernjeg i noćnog perioda vremena.

Merenje se vrši u dva petnaestominutna intervala u dnevnom periodu, u jednom petnaestominutnom intervalu u večernjem periodu i dva petnaestominutna intervala u noćnom periodu u okviru sledećih vremenskih intervala: 09.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, 18.00 – 22.00, 22.00 – 01.00, 02.00 – 05.00.

Mesečna dinamika kratkotrajnih merenja podrazumeva definisanje parametara monitoringa na 8 mernih tačaka u okviru definisanih mernih lokaliteta. U toku procedure monitoringa stanja nivoa buke u trajanju od 12 meseci, kratkotrajna merenja se ponavljaju 4 puta za svaku mernu tačku uz pomeranje mernog intervala u okviru definisanih vremenskih intervala.
Mesečna dinamika dugotrajnih merenja podrazumeva definisanje vremenske zavisnosti postojećeg stanja nivoa buke na pet mernih mesta kontinuirano 30/31 dana (28 dana za februar) u tekućoj godini.

Parametri monitoringa

Dugotrajnim merenjima buke se određuju:
1. parametri buke (karakter buke, indikatori buke: indikator dnevne buke Lday, indikator noćne buke Lnight, indikator večernje buke Levening i ukupni indikator buke Lden, procentni nivo buke, maksimalni i minimalni nivo buke, vremenska zavisnost nivoa buke na dnevnom nivou) i
2. parametri saobraćajnica (tip i širina saobraćajnica, visina zgrade pored saobraćajnica).

Kratkotrajnim merenjima buke se određuju:

1. parametri buke (karakter buke, ekvivalentni nivo buke Leq, procentni nivoi buke, vremenska zavisnost nivoa buke u petnaestominutnom mernom intervalu, maksimalna i minimalna vrednost nivoa buke);
2. parametri saobraćaja (frekvencija: putničkih automobila, lakih i teških teretnih automobila, autobusa i motorcikala) i
3. parametri saobraćajnica (tip i širina saobraćajnica, visina zgrade pored saobraćajnica).

Rezultati monitoringa buke sa analizom i tumačenjima rezultata prikazani su u izveštaju, u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br.75/10).

Realizacijom Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša obezbeđene su podloge za izradu strateških karata buke i akcionih planova za zaštitu od buke.

KO KONTROLIŠE BUKU U NIŠU

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša, na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke, vrši izbor stručne organizacije, sa kojom zaključuje ugovor, za realizaciju Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša. Od 1995 do 2016. godine monitoring buke radi Fakultet zaštite na radu iz Niša, osim 2014. godine kada je radio MD Projekt Institut iz Niša.

OCENA NIVOA BUKE I ZAKLJUČAK

Septembarski Izveštaj za 2016. godinu, koja se odnosi na ocenu buke pokazuje da samo na lokaciji Ulica srpskih junaka-stambeni blok ni u jednom vremenskom intervalu „ne trpi“ buku. U tabeli su prikazani sumirani rezultati merenja nivoa komunalne buke, za septembar 2016. godine, kao i prekoračenja na skoro svim mernim mestima, gde je vršeno merenje.

1q2q

„Uvid u kompletne izveštaje o rezultatima ispitivanja buke, možete izvršiti svakog radnog dana, od 11.00 do 13.00 sati, u prostorijama Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša, ul. Nikole Pašića, br.24, kancelarija br.130 i 131“, kažu u Upravi za za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

Izvor: Niške vesti