POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Nabavka goriva za putnička vozila

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Nabavka goriva za putnička vozila

Republika Srbija
Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
Sinđelićeva br. 3
Broj: 1-5/3-2018-04/1
Datum: 26.12.2018. godine
Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
1. Podaci o naručiocu
Naručilac: ………………………………. Gradska opština Niška Banja
Adresa: ……………………………………. Sinđelićeva br.3, Niška Banja
Internet stranica:……………………. www.goniskabanja@org.rs
2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br.1- 5/2018-04/1 su. dobra
Nabavka goriva za putnička vozila za potrebe Gradske opštine Niška Banja:

1. Evropremium BMB – 95
2. Evropremium  BMB – 100
3. Evrodizel sa aditivima
4. Evrodizel
5. Auto gas TNG
6. AD BLUE

naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:09100000
i i gorivo za motorna vozila, sa mestom isporuke JKP „Mediana“ Niš, ul. Mramorska br.10, Niš, interna benzinska stanica, skladište goriva.
Predmetna javna nabavka male vrednosti je oblikovana u 2 (dve) partije:
Partija 1: gorivo za motorna vozila, za godišnje okvirne potrebe Gradske opštine Niška Banja;
Partija 2: gorivo za motorna vozila, sa mestom isporuke JKP „Mediana“ Niš, ul. Mramorska br.10, Niš, interna benzinska stanica, skladište goriva.
4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Vrsta kriterijuma za dodelu Ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje Ugovor
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda.
6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija preuzima se sa Portala javnih nabavki i sa internet adrese: www.goniskabanja@org.rs
7.Način podnošenja ponude i rok
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu Gradska opština Niška Banja, Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara – Nabavka goriva za potrebe Gradska opština Niška Banja , JN br 5/2018-04/1 – NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 04.01.2019. godine do 1000 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.
8. Otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda obaviće nadležna komisija u sedištu naručioca u zgradi uprave Gradske opštine Niška Banja, dana 04.01.2019. godine, sa početkom u 10:15 časova. Ukoliko dan za otvaranje ponuda (poslednji dan roka za podnošenje ponuda) pada u neradni dan, otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog dana, u isto vreme.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.
9. Rok za donošenje odluke
Odluka o dodeli Ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
10. Kontakt (lice ili služba)
Lice za kontakt je Dejan Milić, kontakt telefon: 018 45 48 130, mail adresa Dejan.Milic@gu.ni.rs