POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA: 3-1/4-2021-04/4

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA: 3-1/4-2021-04/4

Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
ul.Sinđelićeva br. 3
Niška Banja
Broj: 3-1/4-2021-04/4
Datum: 15.01.2021

 

POZIV 

ZA PODNOŠENjE PONUDA

 

Predmet nabavke: radova – tekuće popravke i održavanje zgrada, za potrebe Gradske opštine Niška Banja.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena

Cena je fiksna i ne može se menjati tokom trajanja ugovora.

Ukoliko nakon rangiranja,  dva ili više ponuđača ponude  istu cenu  prednost će imati ponuda  koja ima kraći rok isporuke dobara U slučaju da dve ili više ponuda imaju isti broj poena, istu ponuđenu cenu i isti rok isporuke, prednost će imati ponuda koja ima duži rok plaćanja. U slučaju da su dve ili više ponuda identične po svim elementima kriterijuma, prednost će imati ponuda koja je prva pristigla kod naručioca.

Vreme i mesto podnošenja ponuda: Ponude se dostavljaju  u zatvorenoj koverti   lično ili putem  pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, 18205 Niška Banja, sa   naznakom:    Ne otvarati  – Ponuda za nabavku radova – tekuće popravke i održavanje zgrada, za potrebe Gradske opštine Niška Banja.

Ponuđač je dužan da na poleđini  koverte naznači   naziv , adresu, telefon i kontakt osobu.

U ponudi naznačiti rok isporuke i način plaćanja .

Krajnji rok dostavljanja ponuda: 25.01.2021. godine do 11,00 sati na  navedenoj adresi,  bez obzira na način dostavljanja. Blagovremenim će se smatrati ponude koje budu fizički  pristigle kod naručioca do 11:00  sati poslednjeg dana roka. Otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana roka za prijem ponuda u prostorijama GO Niška Banja  u 11 sati i 15 minuta.