ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – dobra-materijal za saobraćaj; partija 2

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – dobra-materijal za saobraćaj; partija 2

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 2/2019-02
Datum: 04.01.2019. godine

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-5/9-2018-04/1 od 04.01.2019. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o obustavi postupka

Obustavlja se postupak javne nabavke male vrednosti br. 1-5/2018-04/1, čiji je predmet, dobra-materijal za saobraćaj; i to za partiju 2 (dva) gorivo za motorna vozila, sa mestom isporuke JKP „Mediana“ Niš, ul. Mramorska br.10, Niš, interna benzinska stanica, skladište goriva, procenjene vrednosti 100.000,00 dinara bez uračunatog PDV,120.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
-naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 1-5/1-2017-04/1 od 26.12.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, dobra, materijal za saobraćaj.
Redni broj nabavke u Planu nabavki: 1.1.2.
Ukupna procenjena vrednost je 1.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.200.000,00 sa uračunatim PDV.
Predmet nabavke oblikovan u 2 (dve) partije:
Partija 1: gorivo za motorna vozila, za godišnje okvirne potrebe Gradske opštine Niška Banja: dinara 900.000,00 bez uračunatog PDV, 1.080.000,00 dinara sa uračunatim PDV,
Partija 2: gorivo za motorna vozila, sa mestom isporuke JKP „Mediana“ Niš, ul. Mramorska br.10, Niš, interna benzinska stanica, skladište goriva: 100.000,00 dinara bez uračunatog PDV,120.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Dana 26.12.2018. godine, komisija je na Portalu Uprave za javne nabavke i svojoj internet stranici objavila poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju.
Za partiju 2 (dva) nije primljena ni jedna ponuda.
Kako za partiju 2 (dva) nije primljena ni jedna ponuda, to komisija predlaže donošenje odluke o obustavi postupka javne nabavke za partiju 2 (dva).
Shodno članu 109. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora i donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti br. 1-5/2018-04/1, i to za partiju 2 (dva).

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv odluke dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Dejan Jovanović, sr