Odluka o dodeli ugovora – javna nabavka 2-6/2019-04/1

Odluka o dodeli ugovora – javna nabavka 2-6/2019-04/1

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 96/2019-02 2-6/9-2019-04/1
Datum: 12.03.2019. godine

Na osnovu člana 107. stav 4, 108. i 112. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-6/8-2019-04/1 od 11.03.2019. godine,
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti br.2-6/2019-04/1, čiji je predmet usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima sedamnest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, naziv i oznaka iz ORN: KAO9-za tretiranje vode, ponuđaču D.o.o. „Evrozaštita“ Niš iz Niša, ul. Obrenovićeva TPC Kalča, lamela c2, lokal 77.
Redni broj nabavke u Planu nabavki: 1.2.1.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 2-6/1-2019-04/1 od 26.02.2019. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, usluge održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima sedamnest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja.
Procenjena vrednost je 2.083.330,00 dinara, bez uračunatog PDV, 2.500.000,00 dinara sa uračunatim PDV, ekonomska klasifikacija 425191, pozicija 23.
Dana 28.02.2019. godine, komisija je na Portalu Uprave za javne nabavke i svojoj internet stranici objavila poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju.
U određenom roku za podnošenje ponuda, do 11.03.2019. godine u 09:00 časova prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača D.o.o. „Evrozaštita“ Niš iz Niša, ul. Obrenovićeva TPC Kalča, lamela c2, lokal 77.
Uvidom u ponudu komisija je konstatovala sledeće činjenice:
Ponuda ponuđača D.o.o. „Evrozaštita“ Niš iz Niša sadrži cenu usluge koja je predmet nabavke, u visini od 2.200.000,00 dinara. Navedni ponuđač nije u sistemu PDV te je ponuđena cena bez uračunatog PDV i sa uračunatim PDV.

Rok plaćanja 45 dana
Rok važenja ponude 30 dana

Komisija je razmatrala navedenu ponudu, konstatovala da je u pitanju jedina prispela ponuda.
Uzimajući u obzir navedene činjenice, komisija je predložila naručiocu da na osnovu člana 107. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, dodeli ugovor ponuđaču D.o.o. „Evrozaštita“ Niš. Naime, ispunjeni su uslovi za dodelu ugovora, propisani navedenim članom ZJN, jer je ponuda ponuđača D.o.o. „Evrozaštita“ Niš iz Niša broj 2-6/6-2009-04/1 je blagovremena, odgovarajuća, ne sadrži bitne nedostatke, ispunjava sve uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca, ponuđene cene veće od procenjene vrednosti.
Odlukom o budžetu i Godišnjim planom nabavki Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu predviđena je nabavka usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima sedamnest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja. Planirani iznos za pružanje ove usluge je 2.083.330,00 dinara, bez uračunatog PDV, 2.500.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Po izvršenom uvidu u ponudu i stručnoj oceni ponude, a na osnovu člana 107. stav 4, člana 108, člana 112. ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) komisija je predložila naručiocu dodeljivanje ugovora o javnoj nabavci ponuđaču D.o.o. „Evrozaštita“ Niš iz Niša, ul. Obrenovićeva TPC Kalča, lamela c2, lokal 77, u iznosu od 2.200.000,00 dinara.
Shodno navedenim članovima Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora i donosi odluku o dodeli ugovora ponuđaču D.o.o. „Evrozaštita“ Niš iz Niša, il. Obrenovićeva TPC Kalča, lamela c2, lokal 77, u postupku javne nabavke broj 2-6/2019-04/1.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja .

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Dejan Jovanović, sr