OBAVEŠTNJE o zaključenom ugovoru

OBAVEŠTNJE o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
br. 2 – 13 / 2018-04/1

usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima sedamnest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja;
-naziv i oznaka iz ORN: KAO9-za tretiranje vode.
Predmet javne nabavke – usluga .
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: je 1.149.160,00 dinara (bez PDV-a), 1.379.000,00 dinara (sa PDV).
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 04.04.2018. godine.
Ugovor je zaključen dana 05.04.2018. godine.
Izabrani ponuđač: „Tehnonaiss“ Niš, sa sedištem u Nišu, ulica 27. marta 34/32,
PIB 107404568,
Matični broj: 62711817,
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2018. godine.