ODLUKA o dodeli ugovora

ODLUKA o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 64/2018-02
Datum: 29.01.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-7/9-2018-04/1 od 24.01.2018. godine i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-7/10-2018-04/1 od 29.01.2018. godine,
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-7/2018-04/1, usluge organizovanja manifestacija od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja:
– Pihtijada,
– Dani vina i meraka,
– Uskršnji mini basket festival,
– Veliki letnji festival i
– Jelašničko kulturno-sportsko leto;
-naziva i oznake iz ORN: – 92000000 – usluge u oblasti kulture, rekreacije i sporta ponuđaču La CampanellaNiš, Vase Čarapića 32, Niš.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 2-/1-2018-04/1 od 12.01.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, usluge organizovanja manifestacija od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja.
Procenjena vrednost je 1.250.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.500.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Javni poziv je objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca, dana 15.01.2018. godine.
U konkursnom dokumentacijom i pozivom, određenom roku za podnošenje ponuda, do dana 23.012018. godine, u 09:00 časova na adresu naručioca, prispele su 2 (dve) ponude ponuđača:
1.La CampanellaNiš, Vase Čarapića 32, Niš
2. Izdavačko preduzeće Epoha D.O.O. Bakionica bb, Požega.
Otvaranje ponuda obavljeno je istog dana, sa početkom u 09 sati i 15 minuta.
Otvaranju ponuda nije prisustvovao ni jedan predstavnik ponuđača.
Ponude su otvarane hronološki, kako su i pristizale:
1. La CampanellaNiš, Vase Čarapića 32, Niš broj ponude 2-7/5-2018-04/1 od 22.01.2018. u 14:20, ponuđene cene 1.500.000,00 dinara; ponuđač nije u sistemu pdv.
Plaćanje: u roku od 30 dana.
Rok važenja ponude: 60 dana.
Samostalna ponuda.
Uz ponudu dostavljen dokaz o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova: izjava o ispunjenostu obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76. ZJN.
2. Izdavačko preduzeće Epoha d.o.o. Bakionica bb, Požega, broj ponude 2-7/7-2018-04/1 od 23.01.2018. godine u 08:00 časova, ponuđene cene 1.099.999,00 dinara bez pdv, 1.319.998,80 sa pdv.
Plaćanje: u roku od 7 dana.
Rok važenja ponude: 30 dana.
Samostalna ponuda.
Uz ponudu dostavljen dokaz o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova: izjava o ispunjenostu obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76. ZJN.
Komisija za javnu nabavku, obrazovana rešenjem predsednika br. 2-7/2-2018-04/1 od 12.01.2018. godine, je dana 24.01.2018. godine počela postupak stručne ocene ponuda. Konstatovala je da je saglasno članu 79. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/15) i konkursnoj dokumentaciji u delu 2. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova, u vezi postupka javne nabavke čiji su predmet usluge organizovanja manifestacija od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja, potrebno od ponuđača Izdavačko preduzeće Epoha d.o.o. Bakionica bb, Požega, zatražiti dokaz o postojanju dodatnog uslova:
-pod rednim brojem 2 (na strani 6 konkursne dokumentacije) – da ima ostvaren prihod od pruženih usluga koje su predmet javne nabavke, u prethodnih 12 meseci pre dana objavljivanja javnih poziva u visini od 3.000.000,00 dinara bez PDV-a za koji su dokazi Potvrde naručioca sa vrednošću izvršenih usluga (u dinarima) koje su imale jednak predmet nabavki, kao predmetna za koju će se dostaviti zahtev. Istim zahtevom, ponuđaču je odredeđen rok za dostavu do 29.01.2018. godine do 09:00 h, na adresu Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, 18205 Niška Banja. U slučaju da ponuđač ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženog dokaza, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
Postupajući u skladu sa članom 79.stav 4. Zakona o javnim nabavkama(„Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), Komisija je dana 29.01.2018. godine, konstatovala da u datom primerenom roku ponuđač nije dostavio tražene dokaze, što je za posledicu imalo ocenu ponude ponuđača Izdavačko preduzeće Epoha D.O.O. Bakionica bb, Požega, kao neprihvatljive.
Obzirom na tako izvršenu ocenu ponude ponuđača Epoha D.O.O. Komisija je predlažila pozivanje drugog ponuđača u ovom postupku La Campanella Niš, Vase Čarapića 32, Niš, koji je ponudio blagovremenu, odgovarajuću i prihvatljivu ponudu.
Po izvršenom uvidu u ponudu i stručnoj oceni ponude, na osnovu odredaba ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) komisija je predlažila naručiocu dodeljivanje ugovora o javnoj nabavci ponuđaču La CampanellaNiš, Vase Čarapića 32, Niš.
Naručilac, nakon uvida u predmet i plan nabavki za 2018.godinu, konstatuje da je za 2018. godinu planirani iznos za nabavku usluge organizovanja manifestacija od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja 1.250.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.500.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.500.000,00 dinara sa uračunatim PDV , te donosi odluku o ododeli ugovora ponuđaču La CampanellaNiš, Vase Čarapića 32, Niš.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana prijema.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK
Dejan Jovanović, sr