Obaveštenje o zaključenom ugovoru – usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima osamnaest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, naziv i oznaka iz ORN: KAO9-za tretiranje vode,
br. 2-2/2017-04/1

Predmet javne nabavke – usluga.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: KAO9-za tretiranje vode.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 1.666.600,00 dinara, bez uračunatog PDV, 2.000.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda, sledećih elemenata:
– Kvalitet usluge 30
– Ponuđena cena 70
Ukupan iznos pondera 100
Odluka o dodeli ugovora je doneta 09.02.2017. godine.
Ugovor je zaključen dana 10.02.2017. godine.
Izabrani ponuđač: Tehnonaiss iz Niša, ul. 27.marta 34/32.
Ugovor je zaključen na period od jedne godine od dana zaključivanja.