OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, električna energija

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, električna energija

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ),

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o produženju roka za podnošenje ponuda
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, električna energija,
broj nabavke 1-9/2017-04/1

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000, električna energija.
POMERA SE VREME OTVARANjA PONUDA za postupak javne nabavke dobara, broj 1-9/2017-04/1 – električna energija.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda za predmetnu javnu nabvku je 09.01.2018. godine do 09:00 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti istog dana, 09.01.2018. godine u 09:00 časova i 15 minuta.
U ostalom delu poziv za podnošenje ponuda se ne menja.