ODLUKA o dodeli ugovora u postupku nabavke broj 2-5/2017-04/1 ORN: 55310000

ODLUKA o dodeli ugovora  u postupku nabavke broj 2-5/2017-04/1 ORN: 55310000

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 200/2017-02
Datum: 13.03.2017.
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-5/11-2017-04/1 od 09.03.2017. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora
u postupku nabavke broj 2-5/2017-04/1
ORN: 55310000

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ponuđačima:
-za Partiju 1, nacionalna kuhinja ponuđaču D.O.O Gurmanova tajna iz Niške Banje,
-za Partiju 2, pečenja ponuđaču Restoran „Stadion“ iz Niša,
-za Partiju 3, posna kuhinja ponuđaču Restoran „Stadion“ iz Niša,
-za Partiju 4, ketering ponuđaču Restoran „Stadion“ iz Niša.

O b r a z l o ž e nj e
Odlukom Predsednika Gradske opštine Niška Banja 2-5/1-2017-04/1 od 28.02.2017. godine, pokrenut je postupak nabavke ugostiteljskih usluga, prema iskazanim potrebama.
Broj nabavke: 2-5/2017/04-1.
Predmet javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet nabavke je oblikovan u 4 (četiri) partije:
Partija 1: Nacionalna kuhinja
Partija 2: Pečenja
Partija 3: Posna kuhinja
Partija 4: Ketering.

Sredstva za navedenu nabavku obezbeđena su u Odluci o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2017. godinu, broj pozicije 37, konto 423700. Ukupna procenjena vrednost nabavke je 782.400,00 dinara bez uračunatog PDV, 978.000,00 dinara sa uračunatim PDV i to:
Partija 1: Nacionalna kuhinja, procenjene vrednosti: 416.600,00 dinara bez PDV, 500.000,00 dinara sa PDV.
Partija 2: Pečenja, procenjene vrednosti: 148.000,00 dinara bez PDV, 178.000,00 dinara sa PDV.
Partija 3: Posna kuhinja, procenjene vrednosti: 166.000,00 dinara bez PDV, 200.000,00 dinara sa PDV.
Partija 4: Ketering, procenjene vrednosti: 83.300,00 dinara bez PDV, 100.000,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za ocenu ponuda je najniža ponuđena cena.
Naručilac je dana 28.02.2017 godine objavio poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.
Do isteka roka za podnošenje ponuda, dana 08.03.2017. godine, u 09:00 časova na adresu naručioca, prispele su 3 (tri) ponude ponuđača:
1.D.O.O Gurmanoava tajna iz Niške Banje, ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa br. 19,
2.Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb i
3.UR Biser iz Niša, ul. Koste Stamenkovića 1.
Otvaranje ponuda obavljeno je istog dana, sa početkom u 09 sati i 15 minuta.
Otvaranju ponuda su prisustvovali predstavnici ponuđača Restoran „Stadion“, Jelena Lazić, uz uredno podneto punomoćje broj 005-03/17.

Ponude su otvarane hronološkim redom, kako su i pristizale:

D.O.O Gurmanoava tajna, broj ponude 2-5/6-2017-04/1 od 07.03.2017. godine: u 11;00 časova.
Partija 1: Nacionalna kuhinja, vrednost ponude 14.426,66 dinara bez pdv-a,
Partija 2: Pečenja, vrednost ponude 10.705,83 dinara bez pdv-a,
Partija 3: Posna kuhinja, vrednost ponude 7.401,66 dinara bez pdv-a i
Partija 4: Ketering, vrednost ponude 7.935,00 dinara bez pdv-a
Plaćanje: u roku od 45 dana.
Rok važenja ponude: 30 dana.
Samostalna ponuda.
Dokumentacija kompletna.

Restoran „Stadion“, broj ponude 2-5/7-2017-04/1 od 08.03.2017. godine: u 08:45 časova.
Partija 1: Nacionalna kuhinja, ponuđač nije podneo ponudu,
Partija 2: Pečenja, vrednost ponude 8.723,33 dinara bez pdv-a,
Partija 3: Posna kuhinja, vrednost ponude 5.8881,67 dinara bez pdv-a i
Partija 4: Ketering, vrednost ponude 5.685,83 dinara bez pdv-a
Plaćanje: u roku od 30 dana.
Rok važenja ponude: 90 dana.
Samostalna ponuda.
Dokumentacija kompletna.

UR Biser iz Niša, broj ponude 2-5/8-2017-04/1 od 08.03.2017. godine: u 08:55 časova.
Partija 1: Nacionalna kuhinja, ponuđač nije podneo ponudu,
Partija 2: Pečenja, vrednost ponude 10.279,18 dinara bez pdv-a,
Partija 3: Posna kuhinja, vrednost ponude 7.333,31 dinar bez pdv-a i
Partija 4: Ketering, vrednost ponude 6.141,69 dinara bez pdv-a
Plaćanje: u roku od 60 dana.
Rok važenja ponude: 30 dana.
Samostalna ponuda.
Dokumentacija kompletna.

Komisija za javnu nabavku, obrazovana rešenjem predsednika br. 2-5/2-2017-04/1 od 28.02.2017. godine, je dana 09.03.2017. godine počela postupak stručne ocene ponuda.
U skladu sa metodologijom za primenu kritrijuma najniža ponuđena cena, Komisija je izvršila stručnu ocenu ponuda koje se nalaze u ovom Izveštaju i čine njegov sastavni deo. Nakon računske kontrole i izvršenog poređenja cena, utvrđene su vrednosti ponuda i rangiranje ponuđača:
Partija 1: Nacionalna kuhinja
1. D.O.O Gurmanoava tajna……………………………………………14.426,66 dinara

Partija 2: Pečenja
1. Restoran „Stadion“…………………………………………………. 8.723,33 dinara
2. UR Biser …………………………………………………………………10.279,18 dinara
3. D.O.O Gurmanova tajna……………………………………………10.705,83 dinara

Partija 3: Posna kuhinja
1. Restoran „Stadion“…………………………………………………. 5.8881,67 dinara
2. UR Biser ………………………………………………………………… 7.333,31 dinara
3. D.O.O Gurmanova tajna…………………………………………… 7.401,66 dinara

Partija 4: Ketering
1. Restoran „Stadion“…………………………………………………. 5.685,83 dinara
2. UR Biser ………………………………………………………………… 6.141,69 dinara
3. D.O.O Gurmanova tajna…………………………………………… 7.935,00 dinara

Komisija je utvrdila da je:
– za Partiju 1: Nacionalna kuhinja jedina prispela, blagovremena i prihvatljiva je ponuda ponuđača D.O.O Gurmanova tajna iz Niške Banje, i predložila da se ugovor o nabavci usluga za Partiju 1: nacionalna kuhinja dodeli ponuđaču D.O.O Gurmanova tajna iz Niške Banje, ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa br. 19, kao najpovoljnijem ponuđaču;

– za Partiju 2: Pečenja najpovoljnija je ponuda ponuđača Restoran „Stadion“ iz Niša i predlažila da se ugovor o nabavci usluga za Partiju 2: Pečenja dodeli ponuđaču Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb, kao najpovoljnijem ponuđaču;
– za Partiju 3: Posna kuhinja najpovoljnija je ponuda ponuđača Restoran „Stadion“ i predložila da se ugovor o nabavci usluga za Partiju 3: Posna kuhinja dodeli ponuđaču Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb, kao najpovoljnijem ponuđaču.
– za Partiju 4: Ketering najpovoljnija je ponuda ponuđača Restoran „Stadion“ i predložila da se ugovor o nabavci usluga za Partiju 4: Ketering dodeli ponuđaču Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb, kao najpovoljnijem ponuđaču.
Naručilac, nakon uvida u predmet i plan nabavki za 2017.godinu, konstatuje da je za 2017. godinu planirani iznos za nabavku usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge za potrebe Gradske opštine Niška Banja 782.400,00 dinara bez uračunatog PDV, 978.000,00 dinara sa uračunatim PDV.

Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora u ukupnom iznosu od 782.400,00 dinara bez uračunatog PDV, 978.000,00 dinara sa uračunatim PDV, te donosi odluku o ododeli ugovora ponuđačima iz dispozitiva odluke, u postupku javne nabavke broj 2-5/2017-04/1.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana prijema.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Dejan Jovanović