O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-5/2018-04/1 za partiju 2

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin  br. 1-5/2018-04/1 za partiju 2

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, materijal za saobraćaj, benzin
br. 1-5/2018-04/1 za partiju 2 (dva)

Predmet javne nabavke – dobra.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000, materijal za saobraćaj, benzin.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 100.000,00 dinara bez PDV, 120.000,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 01.04.2019. godine.
Ugovor je zaključen dana 03.04.2019. godine (kod naručioca zaveden dana 03.04.2019. godine).
Izabrani ponuđač: AXEL D.O.O.
Ugovor se zaključuje do 15.05.2019. godine.