O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke – predmet nabavke električna energija

O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke  – predmet nabavke električna energija

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ),

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o produženju roka za podnošenje ponuda
u postupku javne nabavke

-predmet nabavke, električna energija,
-naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000
Predmet javne nabavke – dobra.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Opis predmeta nabavke:
-dobra,
-oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000.
Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 08.01.2020 godine.
Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka: 13.01.2020. godine.
Razlog za produženje roka: pojašnjenje u vezi sa zahtevom za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, jn. br.1-3/1-2020-04/1 i izmenom konkursne dokumentacije:

ODGOVOR NA ZAHTEV ZA POJAŠNjENjE
broj 1-3/72020-04/1 od 10.01.2020. godine

Poštovani,
Postupajući po zahtevu za pojašnjenje broj 1-3/72020-04/1 od 10.01.2020. godine, obaveštavamo Vas i vršimo izmenu konkursne dokumentacije, tako što se na strani 19, tačka 8. menja, briše:

– OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
ELEKTRIČNA ENERGIJA – KATEGORIJA ŠIROKE POTROŠNjE
i u izmeni konkursne dokumentacije na strani 19. tačka 8.glasi:

8. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
ELEKTRIČNA ENERGIJA – KATEGORIJA ŠIROKE POTROŠNjE
obaveštenje o produženju roka-page-001

Rok za podnošenje ponuda je 21.01.2020. godine u 10:00 časova.
Rok za otvaranje ponuda je 21.01.2020. godine u 10:15 časova.
U ostalom delu konkursna dokumentacija se ne menja.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

Vreme i mesto za podnošenje ponuda (novi rok): 21.01.2020. godine u 10:00 časova, Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3.
Vreme i mesto otvaranja ponuda: 21.01.2020. godine u 10:15 časova, Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3.