JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH VRTIĆA IZ BUDžETA GO NIŠKA BANjA

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH VRTIĆA IZ BUDžETA GO NIŠKA BANjA

Na osnovu člana 47. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl. List Grada Niša“ be. 124/08), člana 5. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića na teritoriji gradske opštine Niška Banja, broj 40/1-2008-03 od 4.7.2018.godine,

Veće gradske opštine Niška Banja raspisuje:

JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH VRTIĆA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU

za dodelu sredstava za pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, koji se realizuju do 31.12.2019. godine, a koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Niška Banja.

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća u raspodeli sredstava budžeta Gradske opštine Niška Banja imaju osnovne škole i dečiji vrtići na teritoriji Gredske opštine Niška Banja. Prijava na konkurs vrši se na aplikacionom formularu. Elektronska verzija aplikacionog formulara (microsoft word formata) se može preuzeti na zvaničnoj veb stranici GO Niška Banja: www.goniskabanja.org.rs, ili uzeti kopiju aplikacionog formulara u prostorijama GO Niška Banja.
Svaki drugi način apliciranja je neprihvatljiv.

Uz prijavu, obavezno dostaviti prateću dokumentaciju:

1. Dokaz o otvorenom namenskom dinarskom podračunu u Upravi za trezor Niš i fotokopiju kartona deponovanih potpisa.
2. Sastavni deo prijave je i izjava odgovornog lica da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni i da će dodeljena sredstva (ukoliko budu dodeljena) biti namenski utrošena i da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji projekta sa pratećom finansijskom dokumentacijom.
Kompletna dokumentacija za javni konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini se navode podaci o podnosiocu projekta.
Podnosioci koji podnesu nepotpune ili neuredne prijave na konkurs, nadležna komisija će u roku od 10 dana obavestiti o tome i pozvati ih da urede dokumentaciju.
Podnosioci čiji projekti kojima konkurišu, po oceni nadležne komisije i Veća GO Niška Banja nisu odobreni za finansiranje, obaveštavaju se o tome u roku od 10 dana od dana donošenja rešenja GO Niška Banja.

Korisniku sredstava koji nije sredstva utrošio namenski u skladu sa programom odnosno projektom, navedenom strukturom troškova i do visine sredstava traženih od Gradske opštine Niška Banja naznačenoj u prijavi, neće biti razmatrana prijava na novi konkurs.
Učesnici konkursa koji su dobili manji iznos od traženih sredstava, dužni su da u roku od osam dana od dana obaveštenja dostave revidirane iznose strukture troškova programa/projekta koji su navedeni u Prijavi za javni poziv, shodno visini dodeljenih sredstava, odnosno obaveštenje o tome da li odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
Na poleđini koverte navesti „Revidirani program/projekat“ Naziv i adresu udruženja.
Komisija za stručnu procenu prijava osnovnih škola i dečijih vrtića pristigle predloge projekata po završetku javnog poziva i predlog odluke o udruženjima građana i nevladinih organizacija čiji se projekti finansiraju/sufinansiraju iz budžeta GO Niška Banja, komisija dostavlja Veću GO Niška Banja u roku od 7 dana od dana donete odluke predloga.
Veće GO Niška Banja na osnovu predloga komisije za stručnu procenu prijava udruženja građana i nevladinih organizacija donosi Odluku o izboru projekata udruženja građana koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta GO Niška Banja u roku od 10 dana od dana prijema predloga od strane Komisije.
Nosilac programa može na rešenje Gradske opštine Niška Banja podneti prigovor veću Gradske opštine Niška Banja, u roku od 8 dana od prijema rešenja.
Javni poziv traje od 25.01.2019. godine do 15.12.2019. godine.

Prijave predloga programa odnosno projekata se primaju do 15.12.2019. godine.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

KOMISIJA ZA DODELU SREDSTAVA OSNOVNIM ŠKOLAMA I DEČIJIM VRTIĆIMA

SINĐELIĆEVA 3, NIŠKA BANjA.

Sa naznakom: Prijava na javni poziv za dodelu sredstava za pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića za 2019. godinu iz budžeta GO Niška Banja uz naznaku

„NE OTVARATI PRE SASTANKA KOMISIJE ZA OTVARANjE PREDLOGA PROJEKATA“

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI.