JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH VRTIĆA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH VRTIĆA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
Broj: 2/7-2022-03
Datum: 12.01.2022.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 24/2-2020-03 od 27.02.2020.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja na sednici održanoj dana 12.01.2022. godine, raspisuje

JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH VRTIĆA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

Javni poziv se raspisuje za projekte osnovnih škola i dečijih vrtića na području Gradske opštine Niška Banja koji se realizuju u 2022. godini.
Ukupan iznos sredstava opredeljenih za finansiranje i sufinansiranje projekata osnovnih škola i dečijih vrtića iznosi 3.000.000,00 dinara.
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata predviđena su za:
– Pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića

Prijava na konkurs vrši se na aplikacionom formularu. Elektronska verzija aplikacionog formulara se može preuzeti na zvaničnoj veb stranici Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs. Konkursna dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Gradske opštine Niška Banja, Školske česme bb, 18205 Niška Banja. Svaki drugi način apliciranja je neprihvatljiv.

Uz prijavu, obavezno dostaviti prateću dokumentaciju:

  1. Dokaz o otvorenom namenskom dinarskom podračunu u Upravi za trezor Niš i fotokopiju kartona deponovanih potpisa;
    2. Sastavni deo prijave je i izjava odgovornog lica da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni i da će dodeljena sredstva (ukoliko budu dodeljena) biti namenski utrošena i da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji projekta sa pratećom finansijskom dokumentacijom;
    Kompletna dokumentacija za javni konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini se navode podaci o podnosiocu projekta.
    Podnosioce koji podnesu nepotpune ili neuredne prijave na konkurs, nadležna komisija će u roku od 10 dana obavestiti i pozvati ih da urede dokumentaciju.
    Podnosioci čiji projekti kojima konkurišu, po oceni nadležne komisije i Veća Gradske opštine Niška Banja nisu odobreni za finansiranje, obaveštavaju se o tome u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja.

Korisniku sredstava koji nije sredstva utrošio namenski u skladu sa programom odnosno projektom, navedenom strukturom troškova i do visine sredstava traženih od Gradske opštine Niška Banja naznačenoj u prijavi, neće biti razmatrana prijava na novi konkurs.
Učesnici konkursa koji su dobili manji iznos od traženih sredstava, dužni su da u roku od osam dana od dana obaveštenja dostave revidirane iznose strukture troškova programa/projekta koji su navedeni u prijavi za javni poziv, shodno visini dodeljenih sredstava, odnosno obaveštenje o tome da li odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
Na poleđini koverte navesti „Revidirani program/projekat“.
Komisija za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava za pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića pristigle predloge projekata po završetku javnog poziva dostavlja Veću Gradske opštine Niška Banja u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.
Veće Gradske opštine Niška Banja na osnovu predloga komisije donosi Odluku o izboru projekata koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta GO Niška Banja.
Nosilac programa može na rešenje Gradske opštine Niška Banja podneti prigovor Veću Gradske opštine Niška Banja u roku od 8 dana od prijema rešenja.
Javni poziv traje od 13.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.
Prijave predloga programa odnosno projekata se primaju do 15.12.2022. godine.
Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA
ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIM ŠKOLAMA I DEČIJIH VRTIĆA

ŠKOLSKE ČESME BB, NIŠKA BANjA

Sa naznakom: Prijava na javni poziv za dodelu sredstava za pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića za 2022. godinu iz budžeta GO Niška Banja uz naznaku

„NE OTVARATI PRE SASTANKA KOMISIJE
ZA OTVARANjE PREDLOGA PROJEKATA“

Za dodatne informacije na raspolaganju je broj telefona: 062/80 14 286, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik

Dušan Živković