JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GONB

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GONB

Na osnovu člana 56.Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07,83/14-drugi zakon,101/16-drugi zakon,47/18 i 111/21-drugi zakon), člana 95.Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 21/16,113/17,-drugi zakon, 95/18, 86/19-drugi zakon i 114/2021), člana 12.Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 95/16 i 12/229), člana 67.Statuta Gradske opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša“, broj 89/19), Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Niška Banja («Sl. list Grada Niša» br. 143/16, 123/2017 i 44/2019) i člana 35.Poslovnika o radu Veća gradske opštine Niška Banja, broj (br. 06-122/08-02,od 01.08.2008.god),
Veće gradske opštine Niška Banja na sednici održanoj 20.06.2023. godine, donosi:

ZAKLjUČAK
O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA
POPUNjAVANjE POLOŽAJA
NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

I Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja, na pet godina.
II Sastavni deo ovog Zaključka je Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja.
III Zaključak objaviti u „Službenom listu Grada Niša“, na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Niška Banja i internet prezentaciji Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs i obaveštenje o raspisanom konkursu u dnevnom listu koji se distribuira na područu Republike Srbije.


Broj: 31/3-2023-03
Datum: 20.06.2023. god.VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Dušan Živković, sr