JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta Gradske opštine Niška Banja u 2015. godini

JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta  iz budžeta Gradske opštine Niška Banja u 2015. godini

sport-symbols

Na osnovu člana 11. stav 1. Pravilnika o opštim uslovima i načinu finansiranja potreba građana u oblasti sporta broj 25/2-2015-03 od 26.03.2015. godine i Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2015. godinu (Službeni list Grada Niša broj 104/14)

Komisija za sprovođenje javnog konkursa Gradske opštine Niška Banja, raspisuje:

J A V N I    K O N K U R S
za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta
iz budžeta Gradske opštine Niška Banja u 2015. godini

 

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta, podnosioci programa/projekata za koje se traže sredstva iz budžeta Gradske opštine Niška Banja mogu biti: sportske organizacije – sportski klubovi i udruženja građana koje su registrovane ili deluju na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, mesne zajednice i obrazovne ustanove kao i druga pravna i fizička lica sa iskustvom u realizaciji programa i projekata kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom realizuju se do kraja kalendarske godine.

1. PREDMET JAVNOG KONKURSA
– programi/projekti sportskih klubova (redovne aktivnosti u takmičarkoj sezoni);
– organizacija sportskih manifestacija;
– programi/projekti iz oblasti školskog sporta;
– sportsko-rekreativne aktivnosti osoba s posebnim potrebama;
– rekreativni projekti/programi;
– ostali programi u skladu sa Pravilnikom i Zakonom o sportu

2. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnosilac prijave mora da podnese dokumentaciju o ispunjenosti OPŠTIH USLOVA:

1) Za finansiranje i sufinansiranje redovnih aktivnosti takmičarske sezone:
– da je sedište podnosioca programa na teritoriji Gradske opštine Niška Banja,
– da je podnosilac programa osnovan u skladu sa propisima kojim je uređeno njegovo osnivanje,
– da podnosilac programa pripada nacionalnom granskom sportskom savezu preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji.
– da je podnosilac programa uključen u redovni sistem takmičenja zvaničnog granskog saveza;
– da imaju urednu evidenciju o članstvu.

2) Za finansiranje i sufinansiranje ostalih sportskih manifestacija:
– da se projekat realizuje na teritoriji Gradske opštine Niška Banja,
– da je podnosilac projekta osnovan u skladu sa propisima kojim je uređeno njegovo osnivanje,
– da ima potrebno iskustvo u realizaciji projekata kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta (dokaz su prethodno realizovano projekti).

Prijave koji ne sadrže traženu dokumentaciju neće biti razmatrane.
3. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PROGRAMA/PROJEKATA
Kriterijumi za ocenjivanje i bodovanje programa/projekata su:
1) Za finansiranje i sufinansiranje takmičarske sezone:
– značaj za Gradsku opštinu Niška Banja 0-20 bodova;
– postignuti rezultati u prethodnoj godini 0-20 bodova;
– tradicija sporta 0-20 bodova;
– masovnost – broj aktivnih/registrovanih članova 0-20 bodova;
– kadrovska opremljenost 0-20 bodova;
2) Za finansiranje i sufinansiranje ostalih sportskih manifestacija:
– značaj za Gradsku opštinu Niška Banja 0-20 bodova;
– tradicija manifestacije, 0-20 bodova;
– masovnost – broj aktivnih učesnika na manifestaciji 0-20 bodova;
– iskustvo u realizaciji predloženog programa 0-20 bodova;
– kadrovska opremljenost 0-20 bodova;

Maksimalan broj bodova je 100.

4. ROK ZA PODNOŠENjE I ODLUČIVANjE PO PRIJAVAMA
Konkurs je otvoren do 30.06.2015. godine.
Prijave se mogu podnositi od dana objavljivanja konkursa.
Obradu podnetih prijava vrši Komisija u roku od 10 dana od dana prijema istih, nakon čega vrši izbor programa/projekata koji se predlažu za finansiranje/sufinansiranje i dostavlja Veću Gradske opštine Niška Banja predlog akta o izboru programa/projekata i raspodeli sredstava.

5. NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE
Prijava se podnosi na OBRASCU PRIJAVE za dodelu sredstava koju izrađuje Komisija.
OBRAZAC PRIJAVE se može preuzeti ovde ili u prostorijama Gradske opštine Niška Banja lično. Prijave se dostavljaju Komisiji za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa u oblasti sporta, u pisanoj formi overene od strane ovlašćenog lica predlagača programa.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja – Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinasiranje programa i projekata u oblastisporta, ulica Sinđelićeva broj 3, ili lično na pisarnici Gradske opštine Niška Banja.

6. ODLUKA O DODELI SREDSTAVA
Konačnu odluku o dodeli sredstava na predlog Komisije donosi Veće Gradske opštine.Niška Banja.
Nakon konačnosti akta o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata, sklapa se, na predlog Veća, ugovor sa podnosiocem prijave. Ugovor o sprovođenju programa/projekata zaključuju ovlašćeni predstavnik podnosioca prijave i Predsednik Gradske opštine Niška Banja.
Ugovorom se uređuju prava, obaveze i odgovornost ugovornih strana, način realizovanja programa, kao i način izveštavanja o namenskom trošenju odobrenih sredstava.
Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 3 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti na telefon 018/4548108, 018/4548130, 062/8014673

Dokumentaciju možete preuzeti ovde: