JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICAIZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICAIZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
Broj: 11/3 -2024-03
Datum: 21.02.2024. god.

U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja br. 06-60/4-2019-01 od 17.12.2019. godine i člana 7. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Niška Banja broj 24/3-2020-03 od 27.02.2020. godine Veće Gradske opštine Niška Banja, na sednici održanoj dana 21.02.2024. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA
CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA
IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

 1. JAVNI INTERES

Raspisuje se Javni konkurs za za programe i projekte crkava i verskih zajednica na području Gradske opštine Niška Banja koji se realizuju u 2024. godini u oblasti:

– izgradnja ili obnova verskih objekata;
– adaptacija ili rekonstrukcija verskih objekata;
– investiciono i tekuće održavanje verskih objekata.

 1. USLOVI KOJE UDRUŽENjE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs imaju tradicionalne crkve i tradicionalne verske zajednice na području Gradske opštine Niška Banja, koje su registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama. (Tradicionalne crkve su one koje u Srbiji imaju viševekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona, i to: Srpska Pravoslavna Crkva, Rimokatolička Crkva, Slovačka Evangelička Crkva a.v., Reformatska Hrišćanska Crkva i Evangelička Hrišćanska Crkva a. v. Tradicionalne verske zajednice su one koje u Srbiji imaju viševekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona, i to Islamska verska zajednica i Jevrejska verska zajednica).

 1. IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA

Ukupan iznos sredstava planiran iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica po pozivu iznosi 6.000.000. dinara.

 1. TRAJANjE PROGRAMA

Sredstva se dodeljuju za programe i projekte koji će trajati najduže do 31. decembra 2024. godine.

 1. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima budžeta Gradske optine Niška Banja vršiće se primenom sledećih kriterijumima :

 • ciljevi koji se postižu realizacijom projekta: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi;
 • reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, broj korisnika-vernika prema kojima je usmeren projekat;
 • kapacitet za realizaciju projekta;
 • dosadašnja iskustva u realizaciji projekata;
 • zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Kriterijumi za dodelu sredstava za projekte obnove i održavanja verskih objekata, pored navedenih u prethodnom stavu, su:

 • kategorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra (izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture);
 • stepen ugroženosti verskog objekta;
 • značaj verskog objekta za kulturu, umetnost, istoriju i sl. ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture, ali je u postupku pripreme za proglašenje ili je dobro koje uživa prethodnu zaštitu.

Pojedinačni projekti po svakom od kriterijuma mogu biti bodovani sa najviše 20 bodova.

 1. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Učesnik konkursa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen obrazac prijave na konkurs;
 2. Aplikacioni formular (Elektronska verzija aplikacionog formulara se može preuzeti na zvaničnoj veb stranici Gradske opštine Niška Banja: www.goniskabanja.org.rs ili uzeti kopiju aplikacionog formulara u prostorijama GO Niška Banja. Svaki drugi način apliciranja je neprihvatljiv).
 3. dokaz da podnosilac projekta ima status pravnog lica, tj. da je registrovan u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;
 4. dokaz da se projekti realizuju isključivo na području Gradske opštine Niška Banja
 5. odluku crkve ili verske zajednice o izgradnji, adaptaciji ili rekonstrukciji verskog objekta za koji se konkuriše;
 6. dokaz o dobijenim potrebnim dozvolama i saglasnostima nadležnih organa predviđenim zakonom i propisima koji regulišu ovu oblast (za projekte izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata);
 7. pisanu izjavu o sufinansiranju, odnosno ugovor o partnerstvu (ukoliko postoji).

Sastavni deo prijave je i izjava odgovornog lica da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni i da će dodeljena sredstva (ukoliko budu dodeljena) biti namenski utrošena i da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji projekta sa pratećom finansijskom dokumentacijom, da će tokom realizacije projekta u publikacijama i drugim medijima biti naznačeno da je realizaciju podržala-finansirala Gradska opština Niška Banja

 1. NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS

Overen i odštampan Obrazac prijave sa obaveznom pratećom konkursnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata i programa crkava i verskih zajednica iz budžeta GO Niška Banja za 2024. godinu, uz naznaku

„NE OTVARATI PRE SASTANKA KOMISIJE
ZA OTVARANjE PREDLOGA PROJEKATA“

i istaknutim nazivom podnosioca projekta, na pošti ili pisarnici Gradske opštine Niška Banja na adresi:

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

KONKURSNA KOMISIJA

ŠKOLSKE ČESME 2G, 18205 NIŠKA BANjA.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici Gradske opštine Niška Banja: www.goniskabanja.org.rs
Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 80 14 286 ili putem elektronske pošte na adresu marinajovic77@gmail.com

 1. ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENjIMA

Javni poziv traje od 22.02.2024. godine do 07.03.2024. godine.
Prijave predloga programa odnosno projekata primaju se do 07.03.2024. godine do 15:30 časova.
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI.

Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje konkursna komisija, koja se objavljuje na zvaničnoj inernet stranici GO Niška Banja i na oglasnoj tabli GO Niška Banja.
Učesnici imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Na rang listu listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njenog prijema.
Pravo prigovora ne zadržava izvršenje odluke o izboru programa ili projekata za dodelu bespovratnih sredstava.
Odluku o izboru programa i projekata kojima se iz budžeta Gradske opštine Niška Banja dodeljuju sredstva za podsticanje programa i projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i projekata, Veće Gradske opštine Niška Banja donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, koja se objavljuje na zvaničnoj inernet stranici GO Niška Banja i na oglasnoj tabli GO Niška Banja.

Učesnici konkursa kojima je odobren manji iznos od traženih sredstava, dužni su da u roku od osam dana od dana obaveštenja dostave revidirane iznose strukture troškova programa/projekta koji su navedeni u Prijavi za javni poziv, shodno visini dodeljenih sredstava, odnosno obaveštenje o tome da li odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
Na poleđini koverte navesti „Revidirani program/projekat“, naziv i adresu udruženja.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik

Dušan Živković