Javna nabavka male vrednosti broj 1-6/2019-04/1 – dobra, materijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji

Javna nabavka male vrednosti  broj 1-6/2019-04/1 – dobra, materijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji

Republika Srbija
Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
Sinđelićeva br. 3
Broj: 1-6/5-2019-04/1
Datum: 12.04.2019. godine
Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

1. PODACI O NARUČIOCU

Gradska opština Niška Banja
Adresa naručioca: ul. Sinđelićeva br.3, Niška Banja
Internet stranica naručioca – www.goniskabanja.org.rs
Matični broj – 17585851
Šifra delatnosti – 8411
PIB – 101466727

2 OPŠTI PODACI O NABAVCI I PREDMETU JAVNE NABAVKE
1.2 Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.
1.3 Predmet javne nabavke male vrednosti, broj 1-6/2019-04/1 su dobra, materijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji.
1.4 Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: IA 41 restauracija.
1.5 Broj partija: Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
1.6 Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
1.7 Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija može se besplatno preuzeti u elektronskom obliku sa Portala javnih nabavki i internet stranice Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs ili lično u Gradskoj opštini Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, Niška Banja.
1.8 Način podnošenja ponude: Vreme i mesto podnošenja ponuda: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, Niška Banja, sa naznakom : Ne otvarati – Ponuda za javnu nabavku br.1-6/2019-04/1 , materijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji.
Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.
1.9 Rok za podnošenje ponuda: Ponuda se smatra blagovremenom ako je na pisarnicu Uprave Gradske opštine Niška Banja, pristigla zaključno sa 22.04.2019. godine, do 09:00 časova.
Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja nije stigla na adresu zaključno sa 22.04.2019. godine do 09:00 časova.
1.10 Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno i održaće se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, dana 22.04.2019. godine, u 09:00 časova i 15 minuta, na adresi Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, Niška Banja u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku.
1.11 Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda dužni su da naručiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.
1.12 Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku biće doneta u roku do 10 (deset ) dana od dana otvaranja ponuda.
1.13 Kontakt: Lice za kontakt Naručioca u vezi sa predmetnom nabavkom je Dejan Milić, tel: 018/4548130.
1.14 Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana nabavka: U predmetnom postupku nije u pitanju rezervisana javna nabavka.