Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra,
redni broj JN 1-2/2016-05

Predmet javne nabavke –
-električna energija,
-naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000 – električna energija.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 1.267.000,00 dinara bez PDV, 1.520.000,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 01.02.2016. godine.
Ugovor je zaključen dana 03.02.2016. godine.
Izabrani ponuđač:
EPS Snabdevanje d.o.o. Carice Milice 2, Beograd.
-PIB 108057105
-matični broj 799956259.
Ugovor je zaključen na period godinu dana od dana stupanja na snagu ovog ugovora.