Obaveštenje o izmeni ugovora (br. nabavke 1-6/2019-04/1)

Na osnovu člana 115. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o izmeni ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal, oprema za potrebe realizacije projekta održavnja javnog parka u Niškoj Banji br.… Opširnije…

PRAZNIČNE ČAROLIJE

Na šetalištu u Niškoj Banji, u subotu 21. decembra Gradska opština Niška Banja u okviru manifestacije „PRAZNIČNE ČAROLIJE“ organizovala je zajedničko kićenje prve banjske novogodišnje jelke u kome su učestvovali mališani iz vrtića i nižih razreda osnovnih škola. Celi događaj upotpunili su animatori, muzika, drugari iz ZOO planeta i naravno Deda Mraz.  

O G L A S za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Gradske opštine Niška Banja putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na… Opširnije…

22. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

22. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 17.12.2019. godine (UTORAK), sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“). DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa dvadeset prve sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; 2. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2020. godinu; B) Razmatranje… Opširnije…

O G L A S za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Gradske opštine Niška Banja putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na… Opširnije…

Konkurs za izbor najboljeg učenika, studenta i sportiste u 2019. godini

Na osnovu člana 47 Statuta Gradske opštine Niška Banja (Sl. list Grada Niša“ broj 124/2008) i Zaključka Veća Gradske opštine Niška Banja broj: 59/5-2019-03 od 27. 11 2019. godine. Gradska opština Niška Banja objavljuje: KONKURS ZA IZBOR NAJBOLjEG UČENIKA (OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA) ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU, STUDENTA UNIVERZITETA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2018/2019 GODONI DIPLOMIRALI NA OSNOVNIM STUDIJAMA, KAO… Opširnije…