P O Z I V Z A P O D N O Š E Nj E PONUDA – Usluga uspostavljanja sistema kvaliteta u radu Gradske opštine Niška Banja, usluge uvođenja ISO 9001: 2008 standarda.

Na osnovu člana  60.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012),  objavljujemo

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E Nj E  PONUDA

Naziv naručioca:  Gradska opština Niška banja, ul. Sinđelićeva br. 3, Niška Banja

Internet stranica naručioca: www.goniskabanja.org.rs

Vrsta postupka javne nabavke:  Postupak javne nabavke male vrednosti

Vrsta predmeta:  Usluge

Usluga uspostavljanja sistema kvaliteta  u radu Gradske opštine Niška Banja, usluge uvođenja  ISO 9001: 2008 standarda.

*72330000 Usluge standardizacije i klasifikacije sadržaja ili podataka.

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:
Kriterijum za ocenjivanje ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija se može preuzeti  do dana i časa isteka roka za podnošenje ponuda na  Portalu Uprave za javne  nabavke  i internet stranici naručioca www.goniskabanja.org.rs

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: 
Ponude se podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca: Gradska opština Niška banja, ul. Sinđelićeva br. 3, Niška Banja  ili neposredno (lično) na pisarnici Gradske opštine Niška banja, ul. Sinđelićeva br. 3, Niška Banja , sa naznakom „Ne otvarati-Ponuda za javnu nabavku – usluga uspostavljanja sistema kvaliteta  u radu Gradske opštine Niška Banja, usluge uvođenja  ISO 9001: 2008 standarda, redni broj JNMV 2-1/2014-05“. Na poleđini koverte upisuje svoj  tačan  naziv  i adresu,  telefon i faks ponuđača, kao i ime i   prezime ovlašćenog lica za  kontakt.
Rok za podnošenje ponuda je do 24.04.2014. godine do 10,00  časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Javno otvaranje ponuda održaće se dana 24.04.2014 . godine u 10,15 časova, na adresi naručioca Gradska opština Niška banja, ul. Sinđelićeva br. 3, Niška Banja.
Otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici podnosilaca ponuda.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača, koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.
Ovlašćenje mora biti zavedeno kod ponuđača (sa brojem i datumom), overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko predstavnik ponuđača ne dostavi navedeno ovlašćenje, predstavnik će biti tretiran kao opšta javnost i neće moći da aktivno učestvuje u postupku otvaranja.

Rok za donošenje odluke:  Okvirni rok u kome će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora je 5  dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:   Mirjana Grčić, tel. 018 45 48 130

IKonkursna_dokumentacija.zip

Komentari su zatvoreni.