OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANJE DIREKTORA „JP DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ NIŠKE BANJE“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANJE DIREKTORA

„JP DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ NIŠKE BANJE“

 

Objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“,

broj 54, od 21.juna 2013.godine

Na osnovu člana 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 119/12), člana 32. stav 1. tačka 9.Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik  Republike Srbije“,broj 129/07),člana 48.Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 24/05,61/05,54/09 i 32/13),člana 30.stav1.tačka 15.Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl.list Grada Niša“broj 124/08),

Skupština gradske opštine Niška Banja, na sednici održanoj 04.06.2013.godine, objavljuje

OGLAS   O  JAVNOM KONKURSU

ZA IMENOVANJE DIREKTORA

„JP DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ NIŠKE BANJE“

 

Podaci o javnom preduzeću: Preduzeće posluje pod poslovnim imenom „JP DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE  I RAZVOJ NIŠKE BANJE“, sedište preduzeća je u Niškoj Banji,ulica Trg  Republike 23,matični broj:17044397, pretežna šifra delatnosti je 43.12 priprema gradilišta.

 

I Javni konkurs se sprovodi za radno mesto direktora „JP DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ NIŠKE BANJE“ na određeno vreme na period od četiri godina.

 

II  Za direktora  iz tačke 1. Oglasa može da konkuriše lice koje ispunjava sledeće uslove:

 

1. da je državljanin Republike Srbije;

2. da je punoletno i i poslovno sposobno;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće;

5. da ima visoko obrazovanje, u trajanju od najmanje četiri godine, oblast tehničkih nauka;

6. da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima za koje je osnovano javno preduzeće ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima;

7. da nije član  organa političke stranke,odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

8. da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene delatnosti;

9. da nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;

10. da poseduje organizacione sposobnosti;

11. da je upoznat sa komunalnim problemima Gradske opštine Niška Banja i

12. da dostavi četvorogodišnji Program rada  Direkcije.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidat podnosi sledeću dokumentaciju:

 

– biografiju  sa dokazima  u skladu sa navodima iz prethodnog stava;

– original uverenja o državljanstvu ili fotokopiju overenu u sudu ili upravi Grada;

– original izvoda iz matične knjige rođenih ili fotokopiju overenu u sudu ili upravi Grada;

– uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest meseci);

– dokaz da nije osuđivano za krivična dela iz oblasti privrede,pravnog saobraćaja i službene delatnosti  i da nije izrečena mera bezbednosti  zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća; (ne starije od šest

meseci);

– fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema overena u sudu ili upravi Grada;

– fotokopiju radne knjižice overene u sudu ili upravi Grada

– original dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde bivših poslodavaca) ili fotokopiju overenu u sudu ili upravi Grada;

 

Neblagovremene, nerazumljive  i nepotpune prijave Komisija će odbaciti Zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna  žalba.

Oglas o javnom konkursu objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“,“Večernjim novostima“ i na internet stranici.

III Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova  za imenovanje direktora „JP Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“ podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Gradskoj opštini Niška Banja, Komisiji za imenovanje , na adresu Sinđelićeva 3, 18205 Niška Banja, sa naznakom „za oglas“ ili preko pisarnice Gradske opštine Niška Banja.

-lice zaduženo za davanje obaveštenja: Gordana Colić

tel.062/80 14 263,email: cgordana@gu.ni.rs

IV Komisija za imenovanje obaviće razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove  za imenovanje, a o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni.

 

V Komisija za imenovanje najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka konkursa sačinjava listu za imenovanje sa najviše tri rangirana kandidata i sa zapisnikom o izbornom postupku dostavlja nadležnom organu.

 

VI Skupština gradske opštine Niška Banja donosi Rešenje o imenovanju direktora „JP Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“.

Broj:06-8/9a -2013-01

U Niškoj Banji, 04.06.2013.god.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

 

PREDSEDNIK

mr Saša Jovanović,s.r.

Komentari su zatvoreni.