O B A V E Š T E Nj E O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIKUPLjANjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara električne energije

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ broj 124/2012),

Gradska opština Niška Banja
ul.Sinđelićeva br.3
18205  Niška Banja

objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
O  PRODUŽETKU ROKA ZA PRIKUPLjANjE  PONUDA
u postupku javne nabavke male vrednosti
za nabavku dobara električne energije
br. javne nabavke 1-1/2014-05

1.Rok za prijem ponuda je 24.02.2014. godine, do 10;00 časova i pisarnici Gradske opštine Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja.
2.Javno otvaranja ponuda obaviće se dana  24.02.2014. godine sa početkom u 10;15 časova u zgradi Gradske opštine Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja.
3.Poziv i konkursna dokumentacija su postavljeni na Portal UJN dana 13.02.2014. godine.

Komentari su zatvoreni.