ISPRAVKA OGLASA

ISPRAVKA OGLASA

objavljenog na strani 21. dnevnog lista „Narodne novine“

dana 04.06.2014. godine

 

U oglasu „O JAVNOM NADMETANjU RADI ZASNIVANjA ZAKUPA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA U NIŠKOJ BANjI“ vrše se sledeće ispravke:

Raspisuje se oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa 2 (dva)  manja montažna objekta:  broj 2 (dva) i broj 4(četiri) površine po 15 m2 .

Prijava i dokaz o uplaćenom depozitu treba da sadrže i broj objekta (dva ili četiri) na koje se odnose.

Prijava se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove ispravke.

Komentari su zatvoreni.