Registracija Stambenih zajednica

Prilikom prijave za registraciju Stambenih zajednica stranka je dužna da priloži sledeća dokumenta:
1. zahtev za registraciju

2. zapisnik sa sednice skupštine stanara

3. odluka o izboru upranika stambene zajednice

4.  uverenje Službe za katastar nepokretnosti – potvrda o kućnom broju

5. dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse.

UPLATA TAKSE
Svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
Primalac: Gradska opština Niška Banja
Račun primaoca: 840-742251843-73
Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB

Telefon za informacije: 018/4548 108, 018/4548 132; lok. 5308
Radno vreme sa strankama: 07:30-15:30

NIB 1-15. Registracija skupstina stanara