LISTA VREDNOVANIH I RANGIRANIH GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA

LISTA VREDNOVANIH I RANGIRANIH GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
KONKURSNA KOMISIJA
Broj: 2/6-4-2024-03
Datum: 05.03.2024. god.

LISTU VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA

VREDNOVANI I RANGIRANI PROGRAMI:

Shodno sredstvima obezbeđenim za realizaciju ovog konkursa, u iznosu od 3.000.000 dinara, za sufinansiranje se predlažu programi sportskih udruženja od rednog broja 1, zaključno sa rednim brojem 9.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste rangiranja.
Na Listu rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može podneti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice jedinice lokalne samouprave na adresu Školske česme 2g, Niška Banja, sa naznakom: PRIGOVOR PO JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2024. GODINU“.