IZBORI 2020

IZBORI 2020

Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 34/10- US, 54/11, 12/20, 16/20- autentično tumačenje i 68/2020), člana 100. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) člana 4. Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila („Službeni glasnik RS“, broj 65/20) i člana 1. Odluke o izmeni odluke o raspisivanju izbora za odbornike Skupština Gradskih opština Grada Niša
Opštinska izborna komisija Niška Banja, na sednici održanoj 11.05.2020. godine, donela je
R E Š E Nj E
O NASTAVKU SPROVOĐENjA IZBORNIH RADNjI U POSTUPKU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA KOJI SU RASPISANI 4. MARTA 2020. GODINE
1. Nastavlja se sprovođenje izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Niška Banja koji su raspisani 4. marta 2020. godine.
2. Izbori iz tačke 1. ovog rešenja održaće se 21. juna 2020. godine.
3. Nastavljaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ovog rešenja, utvrđeni Zakonom o lokalnim izborima i drugim propisima koji se primenjuju na izbore odbornika u Skupštini
gradske opštine Niška Banja.
4. Opštinska izborna Komisija Niška Banja će posebnim aktom definisati istek rokova iz tačke 3. ovog rešenja u skladu sa novim datumom održavanja izbora iz tačke 2. ovog rešenja.
5. Ovo rešenje dostaviti predsedniku Skupštine grada Niša i predsedniku Skupštine gradske opštine Niška Banja.
6. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Niša“.

O b r a z l o ž e nj e

Predsednik Narodne skupštine je dana 4. marta 2020. godine doneo odluku kojom je raspisao izbore za odbornike u Skupštini Grada Niša za 26. april 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 19/20). Predsednik Skupštine grada Niša je dana 4. Marta 2020. godine doneo odluku kojom je raspisao izbore za odbornike u Skupštini Gradske opštine Niška Banja za 26.04.2020. godine („Službeni list Grada Niša“ broj 21/20). U skladu tom odlukom Opštinska izborna komisija Niška Banja je sprovodila izborne radnje propisane zakonom.
Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta 2020. godine doneli zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.
Vlada je, na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, 16. marta 2020. godine donela Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja. Uredba je stupila na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, 16. marta 2020. godine.
Članom 5. navedene uredbe propisano je da se njenim stupanjem na snagu prekidaju sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova koji su raspisani za 26. april 2020. godine i da će se sprovođenje izbornih radnji nastaviti po prestanku vanrednog stanja.
U skladu sa navedenim, Opštinska izborna komisija Niška Banja je, 16. marta 2020. godine, donela Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštini gradske opštine Niška Banja, raspisanih za 26. april 2020. godine.
Narodna skupština je, 6. maja 2020. godine, donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, 65/20).
Istoga dana, Narodna skupština je donela i Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila. Članom 4. navedenog zakona propisano je da će nadležne izborne komisije 11. maja 2020. godine doneti rešenja o nastavljanju sprovođenja izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova. Istim članom, nadležne izborne komisije su zadužene da utvrde nove rokove za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbornih radnji.
Novi datum održavanja izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Niška Banja iz tačke 2. dispozitiva ovog rešenja utvrđen je uzimajući u obzir datum prekida izbornih radnji, 16. marta 2020. godine i vreme koje je od tog dana preostalo do dana u kojem su trebalo da budu održani navedeni izbori, 26. aprila 2020. godine.
Predsednik Skupštine Grada Niša doneo je Odluku o izmeni odluke o raspisivanju izbora za odbornike Skupština Gradskih opština Grada Niša kojom se u tački 1. reči „26.april 2020. godine“ zamenjuju rečima 21. Jun 2020. godine.
U skladu sa navedenim, Opštinska izborna komisija Niška Banja, kao organ nadležan za sprovođenje postupka izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Niška Banja, donela je rešenje kako je navedeno u dispozitivu.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se podneti prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji Niška Banja u roku od 24 časa od časa donošenja Rešenja.

Broj: 013-27/51-2020
Datum: 11.05.2020. godine

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA NIŠKA BANjA

Predsednik

Dušan Vesković

 

PROGLAŠENE IZBORNE LISTE: