POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – nabavka dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene

POZIV  ZA PODNOŠENjE PONUDA –  nabavka dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene

Republika Srbija
Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
Sinđelićeva br. 3
Broj: 3-19/4-2017-04/1
Datum: 07.09.2017. godine
Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje

POZIV
ZA PODNOŠENjE PONUDA
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja
Matični broj: 17585851
PIB: 101466727
Račun br. 840-159640-97
koju zastupa Predsednik gradske opštine Niška Banja Dejan Jovanović
( u daljem tekstu: Naručilac)

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 3-19/2017-04/1 je nabavka dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene, parka sa područja Gradske opštine Niška Banja
– naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
-45233141 radovi na održavanju puteva,
-AV 27 – kamen,
-60181000 najam teretnih vozila sa vozečem.

4. Vrsta kriterijuma za dodelu Ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje Ugovor
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma najniža ponuđena cena.

5. Kontakt (lice ili služba)
Lice (ili služba) za kontakt: Mirjana Grčić
E – mail adresa (ili broj faksa): gmirjana@gu.ni.rs 018 45 48 629

6. Partije
Predmetna nabavka nije oblikovana po partijama.

Rok za podnošenje ponuda 15.09.2017. godine do 09:00 časova
Vreme otvaranja ponuda 15.09.2017. godine u 09:30 časova
Mesto podnošenja ponuda Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja (poštom) ili
Ponudu lično predati pisarnici Gradske opštine Niška Banja
Mesto javnog otvaranja ponuda Uprava Gradske opštine Niška Banja
ul. Sinđelićeva br. 3
18205 Niška Banja