Žardinjere, tezge, automati, bankomati, izlaganje robe, vozići i automobilići, telefonske govornice, deponovanje robe i ogrevnog materijala

Potrebna dokumentacija:
1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),
2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),
3. skica sa tehničkim opisom ,
4. saglasnost JKP «Gorica», Tvrđava bb – ako je zauzeće na javnoj zelenoj površini,
5. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),
6. dokaz o uplati opštinske administrativne takse.

UPLATA TAKSE
Svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
Primalac: Gradska opština Niška Banja
Račun primaoca: 840-742251843-73
Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB

Zahteve za izdavanje odobrenja možete da preuzmete na šalteru pisarnice ili sa našeg sajta.

Mesto preuzimanja i predaje zahteva: Pisarnica
Mesto rešavanja predmeta: Odsek za inspekcijske, imovinsko pravne, komunalne,
poslove turizma i ekologije
Telefon za informacije: 018/4548 108, 018/4548 132; lok. 5316
Radno vreme sa strankama: 07:30 – 15:30